Yenimahalle Teknoparka Solar Termal Santral

By | 5 Haziran 2011

Makhaf İnş San Tic Ltd Şti tarafından yapımı üstlenilen Yenimahalle Belediyesi Teknopark alanında solar termik santral yapılacaktır.
Konuyla ilgilenenler için iletişim adresleri:
MAKHAF İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ

Çağdaş ARSLAN (Mak.Müh)

Merkez Tel
0 312 472 84 10

Fax
0 312 472 69 17

E MAİL
www.makhaf.com
cagdas@makhaf.com
arslancagdas@hotmail.com

 

T.C. YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOLAR TERMİK SANTRAL 150-225 WATT  YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TANIM :
Makhaf İnş San Tic Ltd Şti
Bu şartnamede tanımlanan Yapım ve uygulama işleri yüklenicinin sorumluluk süresi içerisinde yapacağı hizmetleri, malzeme ve işçiliğin niteliklerini ve teknik yöntemleri kapsamaktadır.

İş, bu şartnamede tanımlanan ve projelerde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

GENEL ESASLAR :

Kullanılacak tüm malzemeler öncelikle Türk Standartları daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaklardır. Bu standart; ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son belirlenmiş standarttır. İthal malı olan malzemeler, milletlerarası veya yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini teşvik eden prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.

Bu şartnamede ve birim fiyat tariflerinde belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemeler, imal usulleri vb. hususlar bu standarda uygun olacaktır.

Yüklenici yapacağı tesisatların ve kullanacağı malzemelerin birbirleriyle, diğer sistem ve tesisatlarla uyum içinde olmasından sorumlu olacaktır. Uyumsuzluktan doğan tüm gecikme ve zararlar yükleniciden talep edilecektir. Tesisatın yapımından sonra sistemler arasında doğabilecek uyumsuzluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

Yüklenici, değişik işlerin yapımını üstlenecek taşeron, usta, işçileri işi mükemmel beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. İdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu, usta veya işçi idarenin yazılı isteği üzerine en geç bir gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

Tüm tesis malzemeleri en iyi kalitede, belirtilen standartlara, proje, keşif ve özel teknik şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun ve idarenin onaylayacağı kalitede olacaktır. Tüm malzemeler, verilen özelliklere uygun olacaktır.
Malzemeler, ilgili firmanın en son teknolojiye göre üretmekte olduğu malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Tüm kullanılacak malzemeler için imalatçı firmanın yedek parça garantisi olacaktır.

Su ve ateş ile temas etmesi mümkün olan yerlerde gerekli standart uyarı ve koruma sistemleri kullanılacaktır.

Yüklenici uygulama projelerinde, teknik şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların; kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan bir husus mevcut ise idareyi yazı ile ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa yüklenicinin bu hususu düzeltmesi için yapacağı ödemeye karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenici geçici kabule kadar gerçekleştirdiği imalatların bakımını yapmakla sorumludur. İdare işin tamamının sigorta ettirilmesini isteyecek olup, bu sigorta giderleri yüklenicinin genel giderlerine dahil olduğundan ilave bir bedel ödenmeyecektir.

Kesin kabul işlemine kadar herhangi bir malzemenin işlevsiz hale gelmesi veya özelliğini yitirmesi halinde idarece yükleniciye yazılı ikazda bulunulacak olup yüklenici firma tarafından problem en geç 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi taktirde yüklenicinin kesin teminatından problemin giderilmesi için kullanılan işçilik ve varsa malzeme giderleri kesilecektir.

Malzeme ve imalatlar montaja alınmadan idarenin teknik görüşü alınacaktır.

Tesisin elektrik ve teknik değerlerini gösterir alüminyum 5 cm puntolu yazıyla  70×100 cm panolar yapılacaktır.

Tesisin topraklama ölçümü ideal değerlerde olacaktır. Yüklenici kesin teminata kadar topraklama değerini ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ’ne göre düzenleyecektir. Yapılan ölçümlerde omaj değerinin yüksek çıkması durumunda, yüklenici gerekli topraklama çalışmasını hiçbir ücret talep etmeksizin yapmak zorunda olup, yapmaması halinde gerekli çalışma İdarece yapılarak işçilik ve malzeme bedeli yüklenicinin kesin teminatından kesilecektir.

Tesisat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20.3.1979 gün ve 162/620-3450 sayılı yazılar ile onadığı “ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ”

Resmi Gazetenin 30.11.2000 tarih ve 24264 sayısı ile yayımlanmış “ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ”

Resmi Gazetenin 21.08.2001 tarih ve 24500 sayısı ile yayımlanmış “ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ”

Ayrıca “ÇEVRE AYDINLATMA İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ İLGİLİ MEVZUAT VE YÖNETMENLİKLER”  hükümlerine göre yapılacaktır. Tesisatta; trafo merkezi çıkışından veya ana tablo girişinden başlayıp alıcılara kadar devam edecek, kullanılacak malzemeler, ilgili bölümlerde anlatılan nitelikte olacaktır. Tesisatta kullanılacak tüm iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacak, ekli iletken kullanılmayacaktır.

Alıcılara ait her türlü besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçlarının alıcıya bağlanması planlarda ve şemalarda gösterildiği yerlere olacaktır. Uygulama sırasında yüklenici diğer disiplinlere ait yüklenicilerle işbirliği içinde olacak döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanalları açacaktır.

ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ :

15.8.1956 gün ve 9382 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış “Kuvvetli Akım Yönetmenliği” gereğince

1.    Kullanılacak malzemeler TSE Standartlarına uygun ISO Kalite Belgeli olacaktır. İthal ürünlerde ise Uluslar arası kabul görmüş standartlar ve CE belgesi istenecektir. (Ölçüleri idare tarafından verilen özel imalatlar için bu şartlar aranmaz verilen ölçü ve özellikler istenir.)

2.    Kullanılan malzemeler markalı ve birinci sınıf normlarında olacaktır.

3.    Kullanılan malzemeler ELEKTRİK GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ne uygun özellikler taşımalı, ürün kullanımı ve montajıyla ilgili Türkçe açıklama mutlaka bulunmalıdır.

4.    Kullanılacak malzemelerin işyerine taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması malzemeleri temin eden firmaya aittir.

5.    Proje ve detay açıklamalara uygun şekilde işçilikler özenli ve itinalı olacaktır.  Malzemelerde kırık, çatlak, ezilme veya işçilik ve imalat hatası bulunmayacaktır.

6.    İtilaf vukuunda TSE Genel Müdürlüğü laboratuarlarının vereceği rapor geçerli

UYULACAK STANDARTLAR:

Projede belirtilen tesisatların uygulanmasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklere uygunluğu aranacaktır. A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklerin yetersiz kalması durumunda B. bendinde verilen standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamenin veya standardın yorumlanması kontrol mühendisi tarafından yapılacaktır.

A. Yerli Malzeme ve İmalatlar : Özel Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tarifleri
TSE Standartları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnameleri
TEDAŞ Şartname ve Yönetmelikleri
Türk Telekom Şartname ve yönetmelikleri
EMO Tüzük ve Yönetmelikleri
B. İthal Malzemeler :        IEC (Uluslararası)
VDE (Batı Alman)
DIN (Batı Alman)
BS (İngiliz)
NEC (A.B.D.)
Menşei ülke standartları (sadece yukarıda belirtilen
şartname ve standartlar içinde tanımlanmayan durumlarda)

One thought on “Yenimahalle Teknoparka Solar Termal Santral

 1. Cihangir kanatlıgil-Solar yüksek Mimar

  Sayın Çağdaş Arslan,Konu ile ilgili olarak sizi aradım.Bu işlerle ilgili 30 yılı aşkın Etap Solar firma sahibi olarak, Yurt diı ve içinde önemli projeler uyguladım.Nato-Tübitak -Üniversiteler ve özel sektörde.
  Sizlere de bu konuda yardımcı olabilirim.Bu uygulama Ülkemizde rahatlıkla üretilip uygulanabilir.Yeterli alt yapı mevcut.
  Görüşmek ümidiyle saygılar sunarım.

  Cihangir kanatlıgil
  Etap Solar-Solar Y.Mimar
  Gsm:0532-2161319

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir