CHP ve Yenilenebilir Enerji

By | 22 Nisan 2011


Kemal Kılıçtaroğlu’nun partinin başına geçmesinden sonra CHP’de yaşanan değişim süreci yenilenebilir enerjiye bakış açısından da kendisini gösteriyor.

12 Haziran genel seçimi öncesinde parti bildirgesini yayınlayan CHP, yenilenebilir enerji, nükleer teknoloji ve iklim değişikliği gibi konularda da hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.
Aşağıda bildirgenin söz edilen bölümleri verilmiştir:

ENERJİDE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ, YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA ÖNCELİK
• Yerli kaynaklarımıza öncelik veren, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir enerji politikası benimseyeceğiz. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini olduğu kadar, yurttaşımızın esenliğini ve yaşam hakkını temel hedef alacağız.
• Yılda ortalama % 7 düzeyinde büyümenin gerektireceği elektrik enerjisini, özel sektör kamu ve kamu-özel işbirlikleri ile yerli kaynaklardan azami ölçüde yararlanarak karşılayacağız.
• Yatırımların, kamu yararını gözeten enerji planlamasına uygun olarak, zamanında ve çevre dostu teknolojilerle yapılmasını sağlayacağız.
• Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını çevre dostu teknolojilerle kullanarak ve enerji verimliliğini arttırarak, dışa bağımlılığı azaltacağız.
• Enerji kaynaklarının ve ithalat yapılan ülkelerin çeşitlendirilmesi ve enerjinin yeterli, kesintisiz, kaliteli, güvenilir, temiz, zamanında ve ödenebilir olarak temin edilmesi suretiyle, arz güvenliğimizi sağlayacağız.
• Türkiye’nin bölgesinde kritik bir enerji geçiş ve terminal ülkesi olması için gerekli altyapı ve sanayi tesisi yatırımlarını gerçekleştireceğiz.
• Doğal kaynakların, madenlerin ve su kaynaklarının, ulusal çıkarlar ve toplum yararına, ekonomik ölçütler ve çevreye duyarlılık ilkesi çerçevesinde, en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayacağız.

NÜKLEER TEKNOLOJİ
• Nükleer enerji konusuna evrensel sorumlulukla ve sadece günümüzü değil, gelecek kuşakları da düşünen bir duyarlılıkla yaklaşacağız.
• Ulusal bir strateji dahilinde, maliyetlerinin düşeceği ve işletme güvenliğinin artacağı beklenen yeni kuşak nükleer reaktörlere odaklı, teknoloji üretiminden atık yönetimine kadar her aşamada söz sahibi olacağımız bir nükleer politika izleyeceğiz.
• Nükleer teknolojide en yüksek güvenlik kıstaslarını gözeterek, yeni kuşak reaktörlere odaklanan, teknoloji transferini içeren çalışmaları gerçekleştireceğiz.
• Akkuyu’da bir nükleer santral kurulması konusundaki kararı halkımıza bırakacak, bu konuda referanduma gideceğiz.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİ
• Yatırımcılarımızın uluslararası rekabet gücünü azaltmadan, çevre dostu üretim anlayışının yerleşmesi için etkin finansal ve yönetsel teşvik mekanizmalarını hayata geçireceğiz.
• Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin en üst düzeyde kullanılabilmesi için kamu yatırımlarını ve teşviklerini artıracağız.
• Kamu ihalelerinde ve teşvik sisteminde çevre dostu üretim teknolojileri kullanılmasını özendireceğiz. Kamu ihale mevzuatında çevre korumaya
yönelik hükümlere getirilen istisnaları yürürlükten kaldıracağız.
• Yüksek bir ekonomik potansiyel taşıyan çevre teknolojisi ürünlerinin ülkemizde üretimini desteklemek amacıyla TÜBİTAK ve diğer ilgili kurumlar aracılığıyla AR-GE desteğini sağlayacağız.
• Çevre kirlenmesinin bedelini, kullanana ve kirletene ödettireceğiz. Fakat, bedel ödemenin sürekli bir kirletme hakkına dönüşmesine izin vermeyeceğiz.
• Kentsel ve kırsal çevrenin korunması için atık su ve katı atık bertaraf tesislerinin sayısını arttıracağız.
• Hava kirliliğini azaltacak önlemlere öncelik vereceğiz. Kamu imkanlarıyla dağıtılan kalitesiz kömür yerine, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza ücretsiz doğalgaz temin ederek havamızı temizleyeceğiz.
• Kent halkının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen görsel kirlilik ve gürültü kirliliğini önleyecek yasal ve yönetsel önlemler alacağız.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
• Çevresel Etki Değerlendirmesini (ÇED), formalite olarak değil, insana ve
çevreye duyarlı anlayışın gereği olarak dikkatle ve şeffaflıkla ele alacağız.
• ÇED’in yanı sıra, kapsamlı bir Sosyal Etki Değerlendirmesi yürütülmesini sağlayacağız.
• Stratejik ÇED çalışmalarına önem ve öncelik vereceğiz.
DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
• Halkımızın ortak varlığı olan doğal kaynaklarımızın yolsuzluk ve kötü yönetim sonucunda ticari rant konusu edilmesine son vereceğiz.
• İnsanın ekolojik dengenin sahibi değil, parçası olduğu yaklaşımını benimseyeceğiz.
• Stratejik önemi giderek artan su kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesi için uzun vadeli planlar uygulayacağız.
• Suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımı için farkındalık arttırıcı faaliyetlerin yayılmasını destekleyeceğiz.
• Verimli topraklarımızı hızla yok eden erozyonla mücadele için gerekli kaynağı aktaracağız.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
• Tüm politikalarda iklim değişikliğiyle mücadelenin gözetilmesini sağlayacağız.
• Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin, başta tarım ve turizm sektörlerinde olmak üzere, Türkiye için yaratacağı fırsat ve tehditlerin incelenmesini ve adaptasyon stratejilerinin geliştirilmesini içeren Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’ni hazırlayacağız.
• Küresel ısınmayla mücadele için ulaştırmada deniz ve demiryollarıyla toplu taşımacılığın kullanımına ağırlık vereceğiz.
• Yarattığı hava kirliliği ile vatandaşlarımızın sağlığını da ciddi şekilde tehdit eden termik santrallerdeki yakma teknolojilerinin AB standartlarına yükseltilmesini zorunlu kılacağız. Az karbon, yüksek verim içeren teknolojilerin uygulanmasını sağlayacağız.
• Enerji ve su kullanımında tasarrufu sağlayan uygulamaları destekleyeceğiz.
• Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştıracağız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir