Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
 

 

 

 

Enerji Verimliliği Kanunu
Kanun No: 5584

Kabul karihi: 22/02/2007
........
DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM
Des­tek­ler ve Di­ğer Uy­gu­la­ma­lar
Des­tek­ler
MAD­DE 8- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si, ener­ji yoğunluğunun azal­tıl­ma­sı, araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri ile il­gi­li uy­gu­la­ma­lar aşa­ğı­da­ki usûl ve esas­la­ra gö­re yü­rü­tü­lür.
a) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri aşa­ğı­da­ki esas­la­ra gö­re des­tek­le­nir:
1) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan Ge­nel Mü­dür­lü­ğe su­nu­lan, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün uy­gun gö­rü­şü ile Ku­rul ta­ra­fın­dan onay­la­nan, ge­ri öde­me sü­re­si en faz­la beş yıl ve pro­je­sin­de belirlen­miş be­del­le­ri en faz­la beş­yüz­bin Türk Li­ra­sı olan uy­gu­la­ma pro­je­le­ri be­del­le­ri­nin en faz­la yüz­de yir­mi­si ora­nın­da des­tek­le­nir.
2) Ve­rim­li­lik ar­tı­rı­cı pro­je­le­ri des­tek­le­nen tü­zel ki­şi­ler, bu pro­je­le­ri­ni iş­let­me­le­rin­de iki yıl için­de uy­gu­lar. Bu sü­re­yi aşan ve­ya pro­je­sin­den fark­lı ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar desteklenmez.Uygu­la­ma ön­ce­si ve son­ra­sı bil­gi ve gö­rün­tü­le­ri ih­ti­va eden uy­gu­la­ma ra­por­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğe gön­de­ri­lir. Uy­gu­la­ma so­nuç­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ye­rin­de kon­trol edi­lir.
3) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­ni ar­tı­rı­cı uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si ile il­gi­li usûl ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.
b) Ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­lir:
1) Her­han­gi bir en­düs­tri­yel iş­let­me­si için üç yıl içe­ri­sin­de ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nu or­ta­la­ma ola­rak en az yüz­de on ora­nın­da azalt­ma­yı ta­ah­hüt ede­rek Ge­nel Mü­dür­lük ile gö­nül­lü an­laş­ma ya­pan ve ta­ah­hü­dü­nü ye­ri­ne ge­ti­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin il­gi­li en­düs­tri­yel iş­let­me­si­nin, öde­nek im­kân­la­rı gö­zö­nü­ne alın­mak ve yüz­bin Türk Li­ra­sı­nı geç­me­mek kay­dıy­la, an­laş­ma­nın ya­pıl­dı­ğı yı­la ait ener­ji gi­de­ri­nin yüz­de yir­mi­si kar­şı­la­nır.
2) Bu ben­din (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da ta­ah­hüt­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­di­ği en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de, da­ha son­ra­ki yıl­lar­da ener­ji yo­ğun­luk­la­rı­nı ar­tı­ran ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler Genel Mü­dür­lük ile ikin­ci de­fa an­laş­ma ya­pa­maz.
3) Gö­nül­lü an­laş­ma ya­pan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin en­düs­tri­yel iş­let­me için­de tükettikleri ener­ji­den; atık­la­rı mo­dern yak­ma tek­nik­le­ri ile ısı ve elek­trik ener­ji­si­ne dö­nüş­tü­ren te­sis­le­rin­de, 9 un­cu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de ta­nım­la­nan ve yurt için­de imal edi­len ko­je­ne­ras­yon te­sis­le­rin­de ve­ya hid­ro­lik, rüz­gâr, jeo­ter­mal, gü­neş ve bi­yo­küt­le kaynakla­rı­nı kul­la­na­rak üret­tik­le­ri ener­ji, ener­ji yo­ğun­lu­ğu he­sa­bı­na dâhil edil­mez.
4) Bün­ye­sin­de bir­den faz­la en­düs­tri­yel iş­let­me bu­lu­nan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin gö­nül­lü an­laş­ma yap­ma­dık­la­rı en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin­de­ki ener­ji yo­ğun­lu­ğu de­ği­şim­le­ri, Ge­nel Müdür­lük ta­ra­fın­dan ay­rı­ca in­ce­le­nir.
5) Gö­nül­lü an­laş­ma ya­pı­la­cak en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ara­na­cak ni­te­lik­ler, ener­ji yoğunluğu he­sap­la­ma yön­tem­le­ri ve müc­bir se­bep hal­le­ri de dâhil ol­mak üze­re gö­nül­lü anlaşma­lar­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken di­ğer esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yönet­me­lik­le be­lir­le­nir.
c) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si ve ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azaltılma­sı uy­gu­la­ma­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­si­ne ge­rek­li öde­nek ko­nu­lur. Des­tek­ler için ay­rı­lan ve kul­la­nı­lan öde­nek­ler, des­tek­le­nen pro­je­ler, gö­nül­lü an­laş­ma­lar, ener­ji yo­ğun­luk­la­rı­nı azal­tan ve ar­tı­ran en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, eği­tim ve bi­linç­len­dir­me et­kin­lik­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğün in­ter­net say­fa­sın­da ilan edi­lir.
ç) Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ile ye­ni ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ni ön­ce­lik­le des­tek­ler; bu pro­je­le­rin yön­len­di­ril­me­sin­de ve de­ğer­len­di­ril­me­sin­de Genel Mü­dür­lü­ğün gö­rü­şü­nü alır.
Di­ğer uy­gu­la­ma­lar
MAD­DE 9- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar gerçekleş­ti­ri­lir:
a) En­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin mev­cut sis­tem­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak ha­zır­la­nan, Ku­rul ta­ra­fın­dan onay­la­nan ve as­garî ya­tı­rım bü­yük­lük­le­ri Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen mik­ta­rın üze­rin­de olan pro­je­ler ile kul­lan­dık­la­rı ya­kıt tür­le­ri ve teknoloji­le­ri­ne bağ­lı ola­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan yıl­lık or­ta­la­ma ve­rim de­ğer­le­ri­ni sağ­la­yan ko­je­ne­ras­yon ya­tı­rım­la­rı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca ya­tı­rım teş­vik­le­rin­den ya­rar­lan­dı­rı­lır.
b) Kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­re yö­ne­lik ola­rak, 12/4/1990 ta­rih­li ve 3624 sa­yı­lı Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Ku­rul­ma­sı Hak­kın­da Kanun­da ta­nım­la­nan iş­let­me­le­rin ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne yö­ne­lik ala­cak­la­rı eği­tim, etüt ve danışman­lık hiz­met­le­ri, Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Başkan­lı­ğı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nir. Bu uy­gu­la­ma ile il­gi­li usûl ve esas­lar, Ba­kan­lık ile müştereken hazırlana­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yönetme­lik­le düzenle­nir.
c) Va­kıf­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan şir­ket­ler­den yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na iliş­kin her­han­gi bir be­del alın­maz.
BE­ŞİN­Cİ BÖ­LÜM
İdarî Yap­tı­rım­lar ve Çe­şit­li Hü­küm­ler
İdarî yap­tı­rım­lar ve uy­gu­la­ma
MAD­DE 10- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da, idarî pa­ra ce­za­sı ver­me­ye yet­ki­li olan­lar tarafından ya­pı­lan tes­pit ve/ve­ya de­ne­tim­ler so­nu­cu ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­re aşa­ğı­da­ki esaslar çer­çe­ve­sin­de idarî yap­tı­rım­lar uy­gu­la­nır.
a) İdarî yap­tı­rım ge­rek­ti­ren hal­ler şun­lar­dır:
1) 5 in­ci mad­de kap­sa­mın­da yet­ki­len­dir­me­ler­le il­gi­li yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik hüküm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de, yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rın­da ta­nım­la­nan usûl ve esas­la­ra gö­re yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın yet­ki bel­ge­si Ku­rul ona­yı ile Ge­nel Mü­dür­lük tara­fın­dan, şir­ket­le­rin yet­ki bel­ge­le­ri ise an­laş­ma yap­tık­la­rı ku­rum ta­ra­fın­dan ip­tal edi­lir. Yetki bel­ge­si ip­tal edi­len yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­ra ve­ya şir­ket­le­re en az beş yıl sü­re ile yet­ki bel­ge­si ve­ril­mez. Yet­ki bel­ge­si ip­tal edi­len yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan şir­ket­ler ile ya­pı­lan yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan in­ce­le­me­ye alı­nır ve yönetmelik­te ta­nım­la­nan şart­la­rı ha­iz ol­ma­yan­lar ip­tal edi­lir. Ge­rek­li şart­la­rı ha­iz olan­la­rın anlaş­ma­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ye­ni­le­nir.
2) 5 in­ci, 7 nci, 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­ler kap­sa­mın­da is­te­nen bil­gi­le­rin ve in­ce­le­me yapma im­kâ­nı­nın ve­ril­me­me­si ha­lin­de is­te­nen bil­gi ve/ve­ya iz­nin ve­ril­me­si için otuz gün­lük sü­re ta­nı­nır. Ve­ri­len sü­re so­nun­da is­te­nen bil­gi­le­rin yan­lış ve­ya nok­san ve­ril­me­si ha­lin­de onbin Türk Li­ra­sı, hiç­bir bil­gi ve­ril­me­me­si ve/ve­ya ye­rin­de in­ce­le­me im­kâ­nı­nın ta­nın­ma­ma­sı halinde el­li­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.
3) Bu ben­din (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di dı­şın­da bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler kap­sa­mın­da is­te­nen ge­rek­li di­ğer bil­gi­le­rin otuz gün için­de, doğ­ru ola­rak ve ge­rek­ti­ği şe­kil­de ve­ril­me­me­si ha­lin­de beş­yüz Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.
4) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­din­de­ki ti­carî sır­la­rı ken­di­le­ri­nin ve­ya başkaları­nın ya­ra­rı­na kul­la­nan­la­rın bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren ku­ru­luş­lar­da gö­rev yap­ma­la­rı iki yıldan aşa­ğı ol­ma­mak üze­re ya­sak­la­nır.
5) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ç) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da bu Ka­nun ve çı­ka­rı­lan yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket et­ti­ği tes­pit edi­le­rek Ge­nel Müdürlü­ğe bil­di­ri­len şir­ket­le­re bu ben­din (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.
6) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­din­de yer alan ya­yın yü­küm­lü­lü­ğü­nü ye­ri­ne ge­tir­me­yen­ler hak­kın­da 3984 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.
7) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di ile il­gi­li hükümlerin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, il­gi­li tü­zel ki­şi­le­re beş­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ceza­sı veri­lir.
8) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve bi­na­la­rın sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri, 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di ve il­gi­li yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de, aykırılığın gi­de­ril­me­si için ih­tar edi­lir. Ay­kı­rı­lı­ğın otuz gün içe­ri­sin­de gi­de­ril­me­me­si ha­lin­de; en­düs­tri­yel iş­let­me­ye, bi­na sa­hi­bi­ne ve­ya bi­na yö­ne­ti­mi­ne yir­mi­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ceza­sı ve­ri­lir.
9) 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ğ) ve (h) bent­le­ri­ne ay­kı­rı ola­rak sa­tış ya­pan ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­re, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yir­mi­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.
b) Bu fık­ra­nın (a) ben­di­nin (9) nu­ma­ra­lı alt ben­di ha­riç ol­mak üze­re, idarî pa­ra ce­za­sı uygu­lan­ma­sı­nı ta­kip eden bir yıl için­de ay­nı fii­lin tek­rar­lan­ma­sı ha­lin­de idarî pa­ra ce­za­la­rı iki kat ar­tı­rı­la­rak uy­gu­la­nır.
c) Bu fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2), (3) ve (8) nu­ma­ra­lı alt bent­le­ri ge­re­ğin­ce en­düs­tri­yel işletme­le­re, bi­na sa­hi­bi­ne ve­ya bi­na yö­ne­ti­mi­ne ve­ril­miş olan ce­za mik­tar­la­rı­nın, ce­za­ya muha­tap ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­nin bir ön­ce­ki malî yı­la iliş­kin top­lam ener­ji har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de yirmi­si­ni ve­ya tü­zel ki­şi­nin bir ön­ce­ki malî yı­lı­na iliş­kin bi­lan­ço­sun­da yer alan gelirleri­nin yüz­de be­şi­ni geç­me­si ha­lin­de, otuz gün içe­ri­sin­de bi­lan­ço ve ener­ji har­ca­ma­la­rı­na iliş­kin bel­ge­le­rin ib­raz edil­me­si şar­tıy­la, her iki sı­nı­ra gö­re he­sap­la­nan tu­tar­lar­dan dü­şük ola­nı ce­za mik­ta­rı olarak he­sap­la­nır.
ç) Bu Ka­nu­na gö­re, bir baş­ka ka­mu ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şu ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­sı öngörülme­yen idarî yap­tı­rım­lar Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nır.
d) İdarî pa­ra ce­za­la­rın­da tü­zel ki­şi­le­rin so­rum­lu­lu­ğu, 29/6/1956 ta­rih­li ve 6762 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­nun 65 in­ci mad­de­si­ne gö­re ta­yin olu­nur.
Ba­kan­lı­ğın yet­ki­le­ri
MAD­DE 11- (1) Ba­kan­lık, di­ğer mad­de­ler­de sa­yı­lan yet­ki­le­ri­nin dı­şın­da:
a) Ku­rul va­sı­ta­sı ile bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki yü­küm­lü­lük­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nı, yönlendirilme­si­ni, iz­len­me­si­ni, de­ğer­len­di­ril­me­si­ni, alı­na­cak ted­bir­le­rin plan­lan­ma­sı­nı ve uygu­lan­ma­sın­da ko­or­di­nas­yo­nu sağ­lar.
b) 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di kap­sa­mın­da ener­ji yö­ne­ti­ci­si görevlendirilme­si­ne ve ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­rul­ma­sı­na iliş­kin ola­rak ta­nım­la­nan ra­kam­sal sı­nır değer­le­ri­ni ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir.
c) 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da belirti­len pro­je be­de­li mik­ta­rı­nı ve pro­je­le­re ve­ri­le­bi­le­cek des­tek­le­me ora­nı­nı ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya, 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da be­lir­ti­len ener­ji yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ora­nı­nı ve des­tek­le­me mikta­rı­nı ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir.
İs­tis­na­lar
MAD­DE 12- (1) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve bağ­lı ku­ru­luş­la­rı ile Millî İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di­nin (2) numa­ra­lı alt ben­di ve (d) ben­di hü­küm­le­rin­den mu­af­tır. Ay­nı mad­de­nin (a) ben­di kapsamındaki hü­küm­le­re iliş­kin uy­gu­la­ma usûl ve esas­la­rı ise bu ku­rum­lar ta­ra­fın­dan belirlenir.
MAD­DE 13- 14/6/1935 ta­rih­li ve 2819 sa­yı­lı Elek­trik İş­le­ri Etüd İda­re­si Teş­ki­li­ne Da­ir Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.
“MAD­DE 2- E.İ.E. İda­re­si­nin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:
a) Ül­ke­nin hid­ro­lik, rüz­gâr, jeo­ter­mal, gü­neş, bi­yo­küt­le ve di­ğer ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kaynak­la­rı ön­ce­lik­li ol­mak üze­re tüm ener­ji kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik ölçümler yap­mak, fi­zi­bi­li­te ve ör­nek uy­gu­la­ma pro­je­le­ri ha­zır­la­mak; araş­tır­ma ku­rum­la­rı, yerel yö­ne­tim­ler ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile iş­bir­li­ği ya­pa­rak pi­lot sis­tem­ler ge­liş­tir­mek, tanı­tım ve da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri yü­rüt­mek.
b) Sa­na­yi­de ve bi­na­lar­da ener­ji­nin ras­yo­nel kul­la­nı­mı ile il­gi­li ola­rak, bi­linç­len­dir­me ve eği­tim hiz­met­le­ri ver­mek, üni­ver­si­te­le­ri, mes­lek oda­la­rı­nı ve tü­zel ki­şi­le­ri ay­nı hiz­met­le­ri vere­bil­me­le­ri için yet­ki­len­dir­mek ve de­net­le­mek, Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun sek­re­tar­ya­sı­nı yü­rüt­mek.
c) Ula­şım­da, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım sis­tem­le­rin­de ener­ji­nin et­kin ve ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı yö­nün­de il­gi­li ba­kan­lık ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len çalışma­la­rı iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek, ön­lem ve/ve­ya pro­je öne­ri­le­ri ge­liş­tir­mek.
ç) Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­la­nan ener­ji ve­rim­li­li­ği uygulama pro­je­le­ri­ni ve araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ni iz­le­mek ve de­net­le­mek.
d) Ener­ji tü­ke­tim nok­ta­la­rın­da çev­re­yi il­gi­len­di­ren za­rar­lı atık ve emis­yon­la­rın ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek, pro­jek­si­yon­lar üret­mek ve ön­lem öne­ri­le­ri ha­zır­la­mak.
e) Ül­ke­de ve dün­ya­da ener­ji ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı ve ge­liş­me­le­ri iz­le­mek ve değerlendirmek, ül­ke­nin ih­ti­yaç ve şart­la­rı­na uy­gun ola­rak araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me he­def ve ön­ce­lik­le­ri­ni be­lir­le­mek, bu doğ­rul­tu­da araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı yap­mak, yaptırmak, ça­lış­ma so­nuç­la­rı­nı eko­no­mik ana­liz­le­ri ile bir­lik­te ka­mu­oyu­na sun­mak.
f) Ener­ji ile il­gi­li tüm pay­daş­la­rın, doğ­ru ve gün­cel bil­gi­ye hız­la eri­şe­bil­me­le­ri­ni sağlamak; ulu­sal ener­ji en­van­te­ri­ni oluş­tur­mak ve gün­cel tut­mak; plan­la­ma, pro­jek­si­yon, izleme ve de­ğer­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­na des­tek ver­mek üze­re ulu­sal ener­ji bil­gi yö­ne­tim merkezi kur­mak ve iş­let­mek.
g) Yer­li ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne ve ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar ve öne­ri­ler ge­liş­tir­mek.
ğ) Top­lum ge­ne­lin­de ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve ye­ni ener­ji tek­no­lo­ji­le­rin­den yararla­nıl­ma­sı ama­cıy­la fa­ali­yet­te bu­lun­mak.
h) Ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ola­rak ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, üni­ver­si­te­ler, özel sek­tör ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri ara­sın­da et­ki­li ve ve­rim­li iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si yö­nün­de koordinas­yo­nu sağ­la­mak.
ı) Ener­ji ile il­gi­li ko­nu­lar­da ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­mek ve bi­linç­len­dir­mek ama­cıy­la faaliyet­ler­de bu­lun­mak.
i) Di­ğer ül­ke­ler­de­ki ben­zer ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği yap­mak ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak.
j) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak.
E.İ.E. İda­re­si­nin gö­rev­le­ri aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ri­lir:
a) E.İ.E. İda­re­si gö­rev­le­ri kap­sa­mın­da, ge­rek­li gör­dü­ğü her tür­lü bil­gi­yi ger­çek ve tü­zel kişi­ler­den is­te­me­ye yet­ki­li­dir. Bil­gi is­te­nen ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler ge­re­ken bil­gi­le­ri ver­mek­le yü­küm­lü­dür­ler. E.İ.E. İda­re­si, sağ­la­dı­ğı bil­gi­ler­den ül­ke­nin em­ni­ye­ti­ne, gü­ven­li­ği­ne ve ekonomik çı­kar­la­rı­na, ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin ti­carî iliş­ki­le­ri­ne za­rar ve­re­cek bil­gi ve belgelerin giz­li­li­ği­ne ria­yet eder.
b) E.İ.E. İda­re­sin­de pro­je­le­rin ha­zır­lan­ma­sı fa­ali­yet­le­ri ile İda­re­nin gö­rev ala­nı­na gi­ren konu­lar­da ve uz­man­lık is­te­yen iş­ler­de, ba­kan­lık­lar ile bağ­lı ve il­gi­li ku­ru­luş­lar­dan, üniversiteler­den ve di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan pro­je ve araş­tır­ma­la­rın ge­rek­tir­di­ği ni­te­lik­le­re sa­hip ye­ter­li sa­yı­da per­so­nel, sü­re ve ça­lış­ma ko­nu­su be­lir­til­mek şar­tıy­la ge­çi­ci olarak ku­rum­la­rı­nın ve il­gi­li per­so­ne­lin mu­va­fa­ka­ti ve Ba­kan ona­yı ile gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir. Ancak bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin ça­lış­ma sü­re­si iki yı­lı ve her hal­de pro­je sü­re­si­ni aşa­maz. Pro­je sü­re­si­nin iki yı­lı aş­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li ku­ru­mun ve per­so­ne­lin mu­va­fa­ka­ti kaydıy­la ça­lış­ma süresi Ba­kan ona­yı ile bir ka­tı­na ka­dar uza­tı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de görevlendirilen per­so­nel kurum­la­rın­dan izin­li sa­yı­lır ve gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin ay­lık, ödenek, her tür­lü zam ve tazmi­nat­la­rı ile di­ğer malî ve sos­yal hak ve yar­dım­la­rı ku­rum­la­rın­ca öde­nir.
c) E.İ.E. İda­re­si Genel Müdürlüğü bu gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken Hid­ro­met­rik Öl­çüm İstas­yon­la­rı ku­rar, iş­le­tir ve son­daj­lar ya­par. Merkezde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihdas edilir. Bu Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürütür.
ç) E.İ.E. İda­re­si­ne ait mal­lar ile her çe­şit mev­cut­la­rı aley­hi­ne iş­le­nen suç­la­ra 26/9/2004 tarih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu­nun 247 ila 266 ncı mad­de­le­rin­de yer alan ce­za­lar uygu­la­nır.”
MAD­DE 14- 20/2/2001 ta­rih­li ve 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun 1 in­ci maddesi­nin üçün­cü fık­ra­sı­na aşa­ğı­da­ki bent­ler ek­len­miş­tir.
“51. Ko­je­ne­ras­yon: Isı ve elek­trik ve/ve­ya me­ka­nik ener­ji­nin ay­nı te­sis­te eş za­man­lı ola­rak üre­ti­mi­ni,
52. Mik­ro ko­je­ne­ras­yon te­si­si: Elek­trik ener­ji­si­ne da­ya­lı ku­ru­lu gü­cü 50 ki­lo­vat ve al­tın­da olan ko­je­ne­ras­yon te­si­si­ni,”
MAD­DE 15- 4628 sa­yı­lı Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe konulacak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan de­ğe­rin üze­rin­de ve­ri­mi olan ko­je­ne­ras­yon te­si­si ku­ran ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler­den li­sans al­ma ve şir­ket kur­ma yü­küm­lü­lü­ğün­den mu­af tu­tu­la­cak­lar, ilgi­li yönet­me­lik­te dü­zen­le­nir.
Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami ikiyüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
Kurum, mevcut üretim lisanslarında ve lisans başvurularında teminat ister. Teminat alınması ve irat kaydedilmesine ilişkin hususlar ilgili yönetmelikle düzenlenir.”
MAD­DE 16- 23/6/1965 ta­rihli ve 634 sa­yı­lı Kat Mül­ki­ye­ti Ka­nu­nu­nun 42 nci mad­de­si­nin dör­dün­cü ve be­şin­ci fık­ra­la­rı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.
"Kat ma­lik­le­rin­den bi­ri­nin is­te­ği üze­ri­ne ısı ya­lı­tı­mı, ısıt­ma sis­te­mi­nin ya­kıt dö­nü­şü­mü ve ısıt­ma sis­te­mi­nin mer­ke­zi sis­tem­den fer­di sis­te­me ve­ya fer­di sis­tem­den mer­ke­zi sis­te­me dönüş­tü­rül­me­si, kat ma­lik­le­ri­nin sa­yı ve ar­sa pa­yı ço­ğun­lu­ğu ile ve­re­cek­le­ri ka­rar üze­ri­ne yapı­lır. An­cak top­lam in­şa­at ala­nı iki­bin met­re­ka­re ve üze­ri olan bi­na­lar­da mer­ke­zi ısıt­ma siste­mi­nin fer­di ısıt­ma sis­te­mi­ne dö­nüş­tü­rül­me­si, kat ma­lik­le­ri­nin sa­yı ve ar­sa pa­yı ola­rak oybir­li­ği ile ve­re­cek­le­ri ka­rar üze­ri­ne ya­pı­lır. Bu ko­nu­da ya­pı­la­cak or­tak iş­le­rin gi­der­le­ri ar­sa pa­yı ora­nı­na gö­re öde­nir. Mer­ke­zi ısıt­ma sis­tem­le­rin­de ısın­ma gi­der­le­ri­nin pay­laş­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yönetme­lik­le dü­zen­le­nir.
Isıt­ma sis­te­mi­nin mer­ke­zi sis­tem­den fer­di sis­te­me ve­ya fer­di sis­tem­den mer­ke­zi sis­te­me dö­nüş­tü­rül­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si ha­lin­de, yö­ne­tim pla­nı­nın bu ka­ra­ra ay­kı­rı hü­küm­le­ri değişti­ril­miş sa­yı­lır.”
MAD­DE 17- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretim ve ticaretinde, lisans sahibi tüzel kişiler aşağıdaki uygulama esaslarına tâbidirler:
a) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli tesislerin işletmede on yılını tamamlamamış olanlarından, bu maddede belirlenen esaslara göre elektrik enerjisi satın alırlar.
b) Bu Kanun kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik enerjisi miktarına ilişkin bilgiler her yıl EPDK tarafından yayınlanır. Perakende satış lisansı  sahibi tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının ülkede sattıkları toplam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden satın alırlar.
c) Bu Kanun kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl için, EPDK’nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatıdır. Ancak uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro Cent /kWh karşılığı Türk Lirasından fazla olamaz. Ancak 5,5 Euro Cent /kWh sınırının üzerinde serbest piyasada satış imkânı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi tüzel kişiler bu imkândan yararlanırlar.
Bu madde kapsamındaki uygulamalar 31/12/2011 tarihinden önce işletmeye giren tesisleri kapsar. Ancak Bakanlar Kurulu uygulamanın sona ereceği tarihi, 31/12/2009 tarihine kadar Resmî Gazetede yayımlanmak şartıyla en fazla 2 yıl süreyle uzatabilir.”
MAD­DE 18-  5346 sa­yı­lı Ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.
“MAD­DE 8- Or­man ve­ya Ha­zi­ne­nin özel mül­ki­ye­tin­de ya da Dev­le­tin hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da bu­lu­nan her tür­lü ta­şın­ma­zın bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kaynaklarından elek­trik ener­ji­si üre­ti­mi yap­mak ama­cıy­la kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de te­sis, ula­şım yol­la­rı ve şe­be­ke­ye bağ­lan­tı nok­ta­sı­na ka­dar­ki ener­ji na­kil hat­tı için kul­la­nı­la­cak ara­zi­le­re ilişkin ola­rak Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ve­ya Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­de­li kar­şı­lı­ğın­da izin ve­ri­lir, ki­ra­la­ma ya­pı­lır, ir­ti­fak hak­kı te­sis edi­lir ve­ya kul­lan­ma iz­ni ve­ri­lir. 2011 yı­lı sonu­na ka­dar dev­re­ye alı­na­cak bu tesislerden ula­şım yol­la­rın­dan ve şe­be­ke­ye bağ­lan­tı noktası­na ka­dar­ki ener­ji na­kil hat­la­rın­dan ya­tı­rım ve iş­let­me dö­nem­le­ri­nin ilk on yı­lın­da izin, ki­ra, ir­ti­fak hak­kı ve kul­lan­ma iz­ni be­del­le­ri­ne yüz­de sek­senbeş in­di­rim uy­gu­la­nır. Or­man ara­zi­lerin­de OR­KÖY ve Ağaç­lan­dır­ma Özel Öde­nek Ge­lir­le­ri alın­maz.”
Yö­net­me­lik­le­rin dü­zen­len­me­si
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun­da yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren bir yıl, 7 nci mad­de­nin (ç) ve (d) bent­le­ri kap­sa­mın­da Bayın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler ise iki yıl için­de çı­ka­rı­lır. Anı­lan yö­net­me­lik­ler yü­rür­lü­ğe gi­rin­ce­ye ka­dar, mev­cut yönetmeliklerin bu Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam edi­lir.
Mev­cut yet­ki bel­ge­le­ri ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı­nın ge­çer­li­li­ği
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ve­ril­miş olan mev­cut yet­ki bel­ge­le­ri, sü­re­le­ri do­lun­ca­ya ka­dar ge­çer­li­lik­le­ri­ni ko­rur. Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de mev­cut olan ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı bir yıl içe­ri­sin­de üc­ret­siz ola­rak ye­ni­le­nir.
Yü­küm­lü­lük­le­re iliş­kin ilk bil­gi­le­rin ve­ril­me­si
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- (1) En­düs­tri­yel alan­da fa­ali­yet gös­te­ren tüm iş­let­me­ler ve ya­pım aşa­ma­sın­da ha­zır­lan­mış uy­gu­la­ma pro­je­le­rin­de ve­ya ta­di­lat pro­je­le­rin­de top­lam in­şa­at ala­nı on­bin met­re­ka­re ve üze­ri olan bi­na­la­rın sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri, Ge­nel Mü­dür­lük tarafından bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğün in­ter­net say­fa­sın­da ya­yın­la­nan for­mat­ta is­te­nen bil­gi­le­ri bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir.
Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yet­ki­len­dir­me gö­re­vi
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün şir­ket­le­ri yet­ki­len­dir­me fa­ali­ye­ti, bu Ka­nu­nun yayımlan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki yıl son­ra yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum sa­yı­sı­nın onu aş­ma­sı halinde so­na erer. İki yıl için­de yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum sa­yı­sı onu bul­maz­sa, Ge­nel Müdürlüğün yet­ki­len­dir­me fa­ali­ye­ti top­lam sa­yı on ola­na ka­dar de­vam eder.
Eği­tim ve bi­linç­len­dir­me uy­gu­la­ma­la­rı
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 5- (1) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de ön­gö­rü­len ge­rek­li dü­zen­le­me­ler bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki yıl için­de il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.
 (2) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (2) ve (3) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de yer alan hü­küm­ler bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi­ni ta­kip eden bi­rin­ci yı­lın so­nun­dan iti­ba­ren uygulanır.
Mev­cut bi­na­lar ve en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, in­şa­atı de­vam eden bi­na­lar ve as­garî sınırla­rı sağ­la­ma
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den ön­ce mev­cut olan bi­na­lar ile inşa­atı de­vam edip he­nüz ya­pı kul­la­nım iz­ni alın­ma­mış olan bi­na­lar için, bu Ka­nu­nun 7 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren beş yıl sü­rey­le  uy­gu­lan­maz.
(2) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de mev­cut olan ve­ya ya­pı ruh­sa­tı alın­mış bi­na­lar hak­kın­da 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (d) ben­di hük­mü, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren on yıl sü­rey­le uy­gu­lan­maz.
(3) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç yıl sü­rey­le 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ğ) ve (h) bent­le­rin­de yer alan as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma şar­tı aran­maz.
GE­Çİ­Cİ MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun­da ge­çen Türk Li­ra­sı iba­re­si kar­şı­lı­ğın­da, uy­gu­la­ma­da 28/01/2004 ta­rih­li ve 5083 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin Pa­ra Bi­ri­mi Hak­kın­da Kanun hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce ül­ke­de te­da­vül­de bu­lu­nan pa­ra Ye­ni Türk Li­ra­sı ola­rak adlandırıldı­ğı sü­re­ce bu iba­re kul­la­nı­lır.
Yü­rür­lük
MAD­DE 19- (1) Bu Ka­nu­nun;
a) 10 un­cu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (8) nu­ma­ra­lı alt ben­di ya­yı­mı tarihinden iki yıl son­ra,
b) Di­ğer hü­küm­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,
yü­rür­lü­ğe gi­rer.
Yü­rüt­me
MAD­DE 20- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür. HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi