Türkiye Doğalgaz Anlaşmaları

By | 23 Aralık 2010

Türkiye’nin enerji politikasıyla Osmanlı’nın demiryolu politikasını karşılaştıran bu yazı Oda TV internet sitesinde 22.12.2010 tarihinde yayınlandı.

Geçmişte Batılı sömürgeci devletler tarafından ülkemizdeki demiryolu ağlarının örülmesinde uygulanan “kilometre teminatı” yoluyla yapılan soygun, günümüzde aynı devletler tarafından bu defa doğalgaz anlaşmalarında “al ya da öde” yöntemiyle tekrar uygulamaya konulur. Ayrıca o yıllarda demiryolu hatlarının 20 km sağında ve solunda bulunan yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın bedelsiz kullanımının yabancı şirketlere verilmesiyle de dünyada benzeri görülmeyen bir soygun yöntemi uygulanır. Dolayısıyla ülkemiz kaynaklarının paylaşımında diğer finans şirketleri dışında batılı demiryolu şirketleri kendilerine düşen payı fazlasıyla alırken Osmanlının çöküşü de hızlanır. Zira: Osmanlı İmparatorluğunda demiryolları inşaatı ile demiryolu işletmesi alanlarına yatırılan sermaye için asıl çekici olan husus; kilometre teminatıdır. Her yıl devlet bütçesine on milyonlarca Osmanlı lirasına mal olan bu ek borç, demiryolları şebekelerinin inşaat ve işletmesinde bir dizi suiistimal ve yolsuzlukları da beraberinde getirir.

UZATTIKÇA UZATTILAR

İmtiyaz sahibi şirketler güzergahı uzatmak ve dolayısıyla kilometre teminatını artırmak için demiryolu hattına sürekli gereksiz yere kavisler çizdirerek demiryolu hatlarını uzattıkça uzatırlar. Şebeke inşaatı tamamlanınca onu verimsiz çalıştırmak imtiyaz sahibinin işine gelir. Çünkü; geliş gidişin sıfıra indiği bir hattın işletme masrafı da asgariye düşer. Bu aynı zamanda devletin sırtından kazanılan kilometre teminatının azamiye çıkması demektir. Şirket sahipleri için en karlı durum budur. Kilometre teminatı olarak belli bir gayri safi hasıla elde edilince, artık kilometre başına bu teminata eşit veya onu aşan bir gayri safi hasıla elde etmek imkansızdır. Daha doğrusu demiryolu hattı çalışsın ya da çalışmasın Osmanlı hazinesine kilometre başına belli miktar ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca demiryolu hatlarının inşasından sonra sağlanan ulaşım kolaylığı ile yoksul Anadolu köylüsünden alınan vergilerin oranı %63’den %114’e çıkar. Yine, demiryolu ya da eklentilerine gerekli olan devlete ait boş arazinin hükümet tarafından parasız olarak şirkete verildiği gibi, geçici çalışma sırasında şirketin işine yarayacak tüm araziler de parasız olarak şirkete bırakılır.

Eğer boş arazilerde taş ocakları ve çakıl yatakları varsa şirket bundan parasız yararlanacaktır. Mülkiyetinden şirket lehine vazgeçilecek araziler iki ay içinde şirkete teslim edilecektir. Demiryolu güzergahındaki 20 km çevrede kalan imtiyazı alınmamış bütün maden ocaklarının işletme hakkı şirkete ait olacaktır. Şirket hattın civarındaki ormanları keserek isterse odun ve kömür elde etmek amacıyla kullanacaktır. Fırat ve Şattülarap üzerinde ve Basra Körfezi kıyısında gemilerin rıhtıma yanaşması, yüklerin boşaltılması ve depolanması amacıyla yapılacak tesisler ile limanların inşa ve işletme hakkı yine şirkete ait olacaktır. Demiryolu güzergahında istenilen yerler taşınan mallar için depo ve ambar yapılacak. Şirket doğal çağlayanlardan veya kuracağı barajlardan üreteceği elektrik enerjisini, kuracağı istasyon ve diğer yerlerde aydınlatma amacıyla kullanacaktır. Bu anlaşmayla birlikte ülkenin zengin yer altı maden kaynakları da karşılıksız olarak emperyalizmin eline geçer. Çünkü; Demiryolunun geçtiği güzergahlar aynı zamanda zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu alanlardır.

PETROL VE DOĞALGAZ

Günümüzde doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği güzergahlarda yabancı şirketlere ne gibi imtiyazlar verildiği; anlaşmaların açıklanmasının yasak olması nedeniyle bu gün henüz ortaya çıkmaz. İşte 1800’lü yıllardaki demiryolu şirketlerinin yerini, 2000’li yıllara girerken bu defa ne yazık ki petrol ve doğalgaz şirketleri alır. Onlarda Anadolu’nun kaynaklarını sömürmek için birbiriyle yarışır. ABD’nin gündeme getirdiği Büyük Orta Doğu Projesi; esasında bu kaynaklardan daha fazla pay kapma yarışından başka bir şey değildir. Geçmişte demiryolu hatlarının inşasında İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya aralarındaki büyük bir mücadeleden sonra paylaşımda nasıl anlaşmışlarsa, bu günkü doğalgaz hatlarının yapımında ve satışında başta Rusya olmak üzere İtalya, Almanya, Fransa, Japonya ve  ABD aralarında yoğun mücadeleler yaşanırken, bu ülkelere ait çok uluslu şirketler de aralarındaki çıkar çatışmalarını ve anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak konsorsiyum şeklinde birleşip ülkemizin kaynaklarını kendi aralarında paylaşırlar. Böylece iktisadi sömürü yönünden tarih yine tekerrür eder.

Her şey, Dünya Sağlık Örgütü Başkan Yardımcısının 1980’li yılların başlarında zamanın hükümetine “bu kirlilik devam ederse ülkenizde kısa süre içinde kitlesel ölümler başlayacak” yolundaki sözleri ile başlar. (Fırat Gazel-Avrasya Dosyası) O tarihe kadar doğal gaz fiyatının nasıl belirlendiğini bilmeyen yetkililer, fuel-oil’den daha ucuz bir fiyatla doğal gaz alındığı için büyük başarı kazandıklarını düşünür. Arkasından Moskova’da yayınlanan Vedomasti Gazetesinin 1 Temmuz 2003 tarihli sayısında yer aldığı üzere de 1990’da yapılan tahminlere göre 2010 yılına doğru ülkede 19 milyar metreküp doğalgaz tüketileceği hesap edilirken; her nasılsa bu oran daha 1995 yılında 31 milyara, 1998’de ise 54 milyar metreküpe çıkacağı tahmin edilerek bu oranlar üzerinden görüşmelere başlanır. Uluslar arası Enerji Ajansının hazırladığı bir raporda yer aldığı üzere ihtiyacın çok üzerinde belirlenen bu hayali planlara göre de Rusya, İran, Cezayir ve Nijerya ile doğal gaz alım anlaşmaları imzalanır. Ayrıca Türkmenistan ve Azerbaycan ile de görüşmeler yapılır. Ancak daha sonra 1999’da Türkiye’ye bu miktarda doğalgaz’ın gereksiz olacağı, İran’la yapılan anlaşmada yaşanan sorunlarla o yıl anlaşılır. Maliyeti 20 milyar dolar olan 23 yıl süreli söz konusu anlaşma 1996 yılında ‘al yada öde’ şartıyla imzalanır. (Gazeta Gazetesi-Rusya 03.06.2003-Nikolay Makeyev)

Henüz alt yapı tamamlanmadan şişirilmiş doğalgaz ihtiyacına göre ilk doğal gaz alımları başlar. Üstelik satın alınan doğal gazdan ihtiyaç fazlası olanının Türkiye tarafından başka ülkelere satılması mümkün değildir. Çünkü: Rusya ile yapılan anlaşmanın 4. maddesinde her iki tarafın karşılıklı rızası olmaksızın Türkiye’nin parasını ödeyerek aldığı gazı üçüncü bir tarafa satması da mümkün olamaz. Zengin akarsu ve kömür kaynaklarına ile çok ucuz hidroelektrik potansiyeline sahip olan ülkemiz; öz kaynaklarına dayalı bu potansiyeli bir tarafa bırakarak Dünya Sağlık Teşkilatı Başkan Yardımcısının korkutmasıyla, boru hattından doğalgaz alımına 18 Eylül 1984’de SSCB ile yapılan bir anlaşma ile ilk defa 1987 yılında başlar. 1987’deki yıllık 1.5 milyar m3 olan doğal gaz alımı, 1995’de 6.5 milyar m3’e, 2001 yılından itibaren de yıllık 16 milyar m3’e çıkar. İlk doğalgaz alımı; Rusya-Ukrayna-Moldova-Romanya-Bulgaristan üzerinden geçen Batı Hattından, daha sonra 15 Aralık 1997’de imzalanan anlaşma ile Rusya-İzobinaye-Djubga-Karadeniz üzerinden geçen ve Mavi Akım olarak da adlandırılan Kuzey Hattından yapılır. Rus doğalgazını ithal eden 19 ülkeden 4. sırada yer alan ülkemizin mavi akımın devreye girmesiyle birlikte, 2. en büyük doğal gaz ithalatçısı durumuna geçer ve böylece, enerji ihtiyacının %90’nını dışarıdan karşılayan Türkiye’nin enerji şantajına açık ülkelerin başında yer almasına neden olur.

EN BÜYÜK PAZAR

Ülkemizin; Asya, Kafkasya ve Ortadoğu Enerji kaynaklarının gerek boğazlar yoluyla deniz geçişinin, gerekse kara geçiş yolu üzerinde olması nedeniyle anahtarı konumunda bulunmaktadır. Dolayısıyla dünya enerji pazarının içerisinde mutlaka bir şekilde yer almaktadır. İşte, Türkiye bu anahtar konumunu çok iyi değerlendirerek ülke çıkarlarının en iyi bir şekilde korunması ve doğalgaz ve petrol pazarından en büyük pay alması gerekirken; ne yazık ki tam tersi kendisi en büyük pazar haline gelir. Zira, AB; Türkiye üzerinden Rusya ve Ortadoğu’yu kontrol altına almak istemekte. Rusya; Türkiye üzerinden Avrupa ve ABD’yi kontrol altına almak istemekte. ABD’de; yine Türkiye üzerinden Rusya, Ortadoğu ve AB’yi kontrol altına almak istemektedir. Yani tüm emperyal güçler Türkiye’yi kullanarak birbirleri üzerinde egemenlik kurmak istemektedirler.

Öte yandan, Türkiye mevcut konumunun ve potansiyelinin bilinciyle petrol ve doğal gaz pazarlıklarını bir kez daha gözden geçirmeli, doğalgaz bağımlılığından kurtulmak için özellikle hidroelektrik ve termik santrallerine gerekli yatırımlar yapılarak önem vermeli, geleceğe dönük planlamalarda tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmadan ve kaderini sadece yabancı kaynaklı doğal gaza bağlamadan ulusal enerji kaynaklarını da dikkate alarak enerji politikasını yeniden belirlemelidir. Bu arada nükleer enerji santrallerini de dikkate alarak, ona göre de yatırım yapmalı, bunları yaparken de çevreyi ve hava kirliliğini önleyici gerekli her türlü tedbirleri almalıdır. Ayrıca doğal gaz alımını şehir şebekelerinin tamamlanması ve satın alınan doğal gazın doğrudan tüketime verilmesi yerine, doğal gaz satan ülkelerin bunu silah olarak kullanmasının önlenmesi için en az birkaç ay yetecek miktardaki doğal gazın depolanması konusunda ülkenin değişik yerlerinde yer altı depolama sistemini geliştirmelidir. Yine, ithal edilen doğal gaz fazlalığının üçüncü taraflara satışı konusunda yeniden görüşmeler yapılmalıdır.

Diğer taraftan, dünya doğal gaz rezervinin % 2’si Avrupa’da bulunmakta olup; bunun da %56’sı Hollanda’da, %24’ü de İngiltere’de yer almaktadır. Avrupa bugün ithalatının % 41’ini Rusya’dan, %29’nu Cezayir’den, %25’ini Norveç’ten, %5’ini de diğer ülkelerden karşılar. Avrupa’nın doğal gaz rezervinin önümüzdeki 20-30 yıl içinde tükenecek olması ve mevcut gaz tüketiminin %40’ının da ithalatla sağlanması; gelecek 20 yılda da bu oranın %70’çıkacak olması, yine petrol bağımlılığının %76’dan %90’a, kömür bağımlılığının %50’den %100’çıkacak olması yakın bir gelecekte enerji yarışının büyük çatışmalara gebe olacağı gerçeği dikkate alınarak; Gerek ulusal şirketler, gerekse ulusal özel şirketler bu pazardan en büyük payı almak için kişisel ve şirket çıkarlarını bir tarafa bırakıp ülke çıkarlarını öne çıkardıkları takdirde arkasından bireysel ve şirket çıkarları zaten kendiliğinden gelecektir. Yeter ki ülke kaynakları yurtiçinde kalsın ve yurttaşlar arasında eşit, adaletli ve dengeli dağıtılsın. Aksi takdirde bedelini hep birlikte ödediğimiz yüz milyarlarca dolar iç ve dış borca yeni borçlar eklenmeye devam edecektir.

Kudret Ulusoy

Kamu denetçisi

Ülke Kaynaklarını İzleme ve Koruma (ÜKİK)

Derneği Başkanı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir