Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
 

Veto Edilen Yasa Düzeltildi
 
Cumhurbaşkanı Sezer, nükleer enerji santrallerinin kurulmasına olanak sağlayan yasayı kısmen veto etmesinin ardından yasa gerekçelerde belirtilen kusurları giderildikten sonra tekrar meclisten geçti.
29.05.2007

Bir Nükleer Santral

Komisyonda yapılan değişiklikle nükleer santral yapımına ilişkin süreç hızlandırıldı. Buna göre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun şartlarını karşılayan firmalar kanun yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde yapılacak yarışmaya katılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) üretim lisansı alma şartı da kaldırıldı. Böylece EPDK yarışmada devredışı bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, Hazine’ye yük oluşturacağı gerekçesiyle veto ettiği atık ve söküm maliyetleri için oluşturulan fon ise yeniden düzenlendi. Şirketler bu fonlara 40 yıl boyunca kilovatsaat başına 0.15 sent katkı payı yatıracak.

DENETİM SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ
Yine Sezer’in veto ettiği kamunun nükleer santral için kuracağı şirketin denetimi sorunu da çözüldü. Buna göre kamu şirketi, kamu iktisadi teşekkülü statüsüne alındı. Denetim, Meclis adına KİT Komisyonu tarafından yapılacak. Özel şirketler, Özelleştirme Yasası çerçevesinde bu KİT'e ortak olabilecek.

Nükleer Enerji Yasasının Metni:NÜK­LE­ER GÜÇ SAN­TRAL­LA­RI­NIN KU­RUL­MA­SI VE İŞ­LE­TİL­ME­Sİ İLE  ENERJİ  SA­TI­ŞI­NA İLİŞ­KİN KA­NUN

 

Kanun No. 5654

 

Kabul Tarihi: 8/5/2007      

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam, Ta­nım­lar ve Kı­salt­ma­lar

Amaç ve kap­sam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı; ener­ji plan ve po­li­ti­ka­la­rı­na uy­gun bi­çim­de, elek­trik ener­ji­si üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­re­cek nük­le­er güç san­tral­la­rı­nın ku­rul­ma­sı, iş­le­til­me­si ve ener­ji sa­tı­şı­na iliş­kin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­mek­tir.

Ta­nım­lar ve kı­salt­ma­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun­da ge­çen;

a) Ba­kan­lık: Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) EPDK: Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­nu,

c) EÜ­AŞ: Elek­trik Üre­tim Ano­nim Şir­ke­ti­ni,

ç) İÇH: İş­let­me­den çı­kar­ma he­sap­la­rı­nı,

d) Pe­ra­ken­de ve top­tan sa­tış li­san­sı: Elek­trik ener­ji­si­nin tü­ke­ti­ci­le­re sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­tir­mek üze­re EPDK'dan alı­nan li­sans­la­rı,

e) San­tral: Elek­trik ener­ji­si üre­ti­len nük­le­er güç san­tral­la­rı­nı,

f) Şir­ket: San­tral­dan elek­trik ener­ji­si üre­ti­mi yap­mak ama­cıy­la EPDK'dan li­sans al­mış üre­tim şir­ke­ti­ni,

g) TA­EK: Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu­nu,

ğ) TE­TAŞ: Tür­ki­ye Elek­trik Ti­ca­ret ve Ta­ah­hüt Ano­nim Şir­ke­ti­ni,

h) URAH: Ulu­sal rad­yo­ak­tif atık he­sa­bı­nı,

ifa­de eder.

 

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

San­tral­lar­da Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­min­de

Uy­gu­la­na­cak Usûl ve Esas­lar

San­tral ku­ra­cak şir­ke­tin be­lir­len­me­si

MAD­DE 3- (1) Ya­pı­la­cak nük­le­er güç san­tral­la­rı­na iliş­kin ola­rak il­gi­li ba­kan­lık ve ku­rum­la­rın gö­rüş­le­ri alın­dık­tan son­ra Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan, bu Ka­nun kap­sa­mın­da san­tral ku­ra­cak ve iş­le­te­cek şir­ket ve/ve­ya şir­ket­le­rin se­çil­me­si sü­re­ci baş­la­tı­lır.

(2) Bu sü­re­ce, TA­EK'in be­lir­le­di­ği öl­çüt­le­ri kar­şı­la­yan şir­ket­ler ka­tı­la­bi­lir.

 (3) Ka­nun­dan ya­rar­lan­dı­rı­la­cak şir­ket ve­ya şir­ket­ler, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan me­ga­vat-elek­trik (MWe) cin­sin­den top­lam san­tral ka­pa­si­te­si, san­tra­la yö­ne­lik yer tah­si­si, li­sans be­de­li ve alt­ya­pı­ya yö­ne­lik teş­vik­ler ile tek­lif­le­rin ya­pıl­ma­sı­na ve de­ğer­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­la­rın be­lir­len­me­si ve Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca onay­lan­ma­sı­nı ta­ki­ben ya­pı­la­cak ya­rış­ma so­nu­cu se­çim ile be­lir­le­nir.

(4) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da, iş­let­me­ye gir­dik­ten son­ra­ki on­beş yıl­lık sü­re bo­yun­ca şir­ket­ler ta­ra­fın­dan yıl­la­ra sa­rî ola­rak tek­lif edi­le­cek elek­trik ener­ji­si üre­tim mik­tar­la­rı ile yi­ne şir­ket­ler ta­ra­fın­dan pe­ra­ken­de ve top­tan sa­tış li­san­sı sa­hi­bi şir­ket­le­re tek­lif edi­le­cek yıl­lık bi­rim elek­trik ener­ji­si sa­tış fi­yat­la­rı­nın çar­pı­mı so­nu­cu olu­şa­cak elek­trik alım be­del­le­ri­nin ön­ce­den sap­tan­mış be­lir­li bir is­kon­to had­di üze­rin­den ya­rış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı ta­ri­he in­dir­gen­miş de­ğer­le­ri­nin top­la­mı ola­rak en dü­şük tek­li­fi ve­ren şir­ket ve­ya şir­ket­ler bu Ka­nun hü­küm­le­rin­den ya­rar­lan­ma­ya hak ka­za­nır.

Uy­gu­la­ma esas­la­rı

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da üre­ti­len elek­trik ener­ji­si­nin sa­tı­şın­da aşa­ğı­da yer alan esas­lar uy­gu­la­nır:

a) Pe­ra­ken­de ve top­tan sa­tış li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler san­tral­dan üre­ti­len elek­trik ener­ji­si­ni onbeş yıl­lık iki­li an­laş­ma­lar çer­çe­ve­sin­de sa­tın alır. Bu Ka­nun kap­sa­mın­da top­tan ve pe­ra­ken­de sa­tış li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler ta­ra­fın­dan üst­le­ni­le­cek elek­trik ener­ji­si alı­mı­na iliş­kin hü­küm­ler li­sans­la­rı­na derç edi­lir.

b) Top­tan ve pe­ra­ken­de sa­tış şir­ket­le­ri­ne sa­tı­şı ya­pı­la­cak mik­tar­la san­tra­lın üre­te­ce­ği elek­trik mik­ta­rı ara­sın­da kon­tra­ta bağ­la­na­ma­yan bir üre­tim faz­la­sı olu­şur­sa, bu mik­tar için TE­TAŞ alım an­laş­ma­sı ya­par.

(2) Ancak Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek seçim sürecine katılmaksızın santral yapacak şirket veya şirketler bu madde hariç Kanunun diğer hükümlerine tâbidir.

Li­sans, izin ve yü­küm­lü­lük­ler

MAD­DE 5- (1) Şir­ket, bu Ka­nun ve di­ğer mev­zu­atın ge­rek­tir­di­ği her tür­lü izin, ruh­sat ve li­san­sı al­mak­la yü­küm­lü­dür.

(2) Şir­ket san­tra­lın ku­rul­ma­sı aşa­ma­sın­da olu­şa­bi­le­cek her­han­gi bir za­ra­rın taz­mi­ni­ne yö­ne­lik, zo­run­lu ya­tı­rım si­gor­ta­sı yap­tır­mak­la ve san­tra­lın fa­ali­ye­ti sü­re­sin­ce olu­şa­cak atık­la­rın ta­şın­ma­sı, de­po­lan­ma­sı ve/ve­ya ber­ta­raf edil­me­si ile il­gi­li her tür­lü fi­nan­sal ma­li­yet­le­rin ve san­tra­lın iş­let­me sü­re­si­nin so­nun­da iş­let­me­den çı­kar­ma mas­raf­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı için oluş­tu­ru­la­cak fon­la­ra kat­kı ile yü­küm­lü­dür.

(3) Şir­ket, TA­EK'in be­lir­le­ye­ce­ği ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de ya­kıt te­mi­nin­den so­rum­lu­dur.

 (4) Atık yö­ne­ti­mi kap­sa­mın­da ge­çi­ci de­po­la­ma ve­ya ni­haî de­po­la­ma ye­ri­nin be­lir­len­me­si­ne, de­po­la­ma te­si­si­nin in­şa­sı­na, li­sans­lan­ma­sı­na, iş­le­til­me­si­ne ve iş­let­me­den çı­ka­rıl­ma­sı­na, ge­çi­ci de­po­la­ma ye­rin­de mu­ha­fa­za edi­le­cek ve­ya ni­haî de­po­la­ma ye­rin­de ber­ta­raf edi­le­cek kul­la­nıl­mış ya­kıt ya da yük­sek se­vi­ye­li atık­la­rın ta­şın­ma­sı­na ve iş­len­me­si­ne, rad­yo­ak­tif atık­la­rın yö­ne­ti­mi­ni sağ­la­ya­cak araş­tır­ma, ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si­ne iliş­kin ma­li­yet­le­ri ve nük­le­er güç san­tra­lı­nın sö­kü­mün­den do­la­yı olu­şa­cak ma­li­yet­le­ri kar­şı­la­mak ama­cıy­la şir­ke­tin kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı URAH ile İÇH oluş­tu­ru­lur. Şir­ket, TA­EK ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan usûl ve esas­la­ra gö­re URAH ve İÇH’ye öde­me yap­mak­la yü­küm­lü­dür. URAH ve İÇH’ye iliş­kin iş­lem­ler tüm ver­gi­ler­den mu­af­tır. Bu he­sap­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı ve ida­re­si­ne iliş­kin usûl ve esas­lar, TA­EK'in ve Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın gö­rü­şü alı­na­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir. Öde­ne­cek pay­la­rı za­ma­nın­da ya­tır­ma­yan­lar için 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usû­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır. URAH ve İÇH adı­na tah­sil edi­len ge­lir­ler ama­cı dı­şın­da kul­la­nı­la­maz.

(5) Nük­le­er ya­kıt, rad­yo­ak­tif mad­de ve­ya rad­yo­ak­tif atık ta­şı­nır­ken ve­ya san­tral­da bir ka­za ol­ma­sı du­ru­mun­da, nük­le­er ener­ji ala­nın­da üçün­cü ki­şi­le­re kar­şı so­rum­lu­lu­ğa iliş­kin ola­rak Pa­ris Söz­leş­me­si ve di­ğer ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

Ka­mu iş­ti­ra­ki ve ya­tı­rı­mı

MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nun­dan ya­rar­lan­ma­ya hak ka­za­nan şir­ket ile bir ik­ti­sa­dî dev­let te­şek­kü­lü, 8/6/1984 ta­rih­li ve 233 sa­yı­lı Ka­mu İk­ti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me çer­çe­ve­sin­de iş­ti­rak iliş­ki­si ku­ra­bi­lir.

(2) Ka­mu şir­ket­le­ri bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki san­tral­la­rı ya­pa­bi­lir. Bu amaç­la Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca, san­tral kur­mak, kur­dur­mak ve/ve­ya iş­let­mek, iş­let­tir­mek ve üre­ti­len elek­tri­ğin sa­tı­şı­nı yap­mak üze­re 233 sa­yı­lı KHK’ye tâ­bi ol­mak­sı­zın özel hu­kuk hü­küm­le­ri­ne tâ­bi şir­ket ku­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Bu kap­sam­da ku­ru­la­cak şir­ke­te özel sek­tör şir­ket­le­ri ta­lep et­tik­le­ri oran­da or­tak ola­bi­lir­ler.

 

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Çe­şit­li Hü­küm­ler

Teş­vik­ler

MAD­DE 7- (1) Ba­kan­lar Ku­ru­lu, ku­ru­la­cak san­tra­la iliş­kin tek­no­lo­ji edin­me­ye yö­ne­lik ya­tı­rım­lar ile iş­let­me per­so­ne­li­nin eği­ti­mi­ni teş­vik­ler­den ya­rar­lan­dı­ra­bi­lir.

(2) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da üze­rin­de san­tral ku­ru­la­cak ta­şın­maz­la­rın Ha­zi­nenin özel mül­ki­ye­tin­de ve­ya Dev­le­tin hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de, bu ta­şın­maz­lar üze­rin­de şir­ket le­hi­ne, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan diğer kamu kurum veya kuruluşlarının mülkiyetinde bulunması halinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile be­del­siz ola­rak kul­lan­ma iz­ni, ir­ti­fak hak­kı te­sis edi­lir. Bu ta­şın­maz­la­ra iliş­kin söz­leş­me­le­rin sü­re­le­ri­nin so­nun­da, ma­li­ye­ti 5 in­ci mad­de­nin dör­dün­cü fık­ra­sı kap­sa­mın­da oluş­tu­ru­lan fon­lar­dan kar­şı­lan­mak üze­re nük­le­er güç san­tra­lı­nın sö­kül­me­si zo­run­lu­dur. Sö­küm işin­den ve ta­şın­ma­zın çev­re ku­ral­la­rı kap­sa­mın­da ka­bul edi­le­bi­lir ha­le ge­ti­ri­le­rek Ha­zi­neye ia­de­sin­den şir­ket so­rum­lu­dur. Bu iş­lem­ler için fon kay­nak­la­rı­nın ye­ter­siz kal­ma­sı du­ru­mun­da ma­li­yet­ler Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır.

Uy­gu­la­ma­la­rın ko­or­di­nas­yo­nu

MAD­DE 8- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da ge­rek­li ko­or­di­nas­yon Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan sağ­la­nır.

Yap­tı­rım­lar

MAD­DE 9- (1) Bu Ka­nu­nun hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket eden top­tan ve pe­ra­ken­de sa­tış li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler hak­kın­da EPDK ta­ra­fın­dan 20/2/2001 ta­rih­li ve 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun 11 in­ci mad­de­si hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de iş­lem ya­pı­lır. Bu iş­lem­le­rin se­bep ola­ca­ğı söz­leş­me ip­tal­le­ri so­nu­cu açı­ğa çı­ka­cak elek­trik ener­ji­si TE­TAŞ ta­ra­fın­dan alı­na­cak­tır.

Dü­zen­le­yi­ci ku­rum

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Nük­le­er fa­ali­yet­le­rin dü­zen­len­me­si için bir ku­rum ku­ru­la­na ka­dar dü­zen­le­me ve de­net­le­me iş­lem­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için TA­EK ge­rek­li ön­lem­le­ri alır. TA­EK özel bil­gi ve ih­ti­sas ge­rek­ti­ren iş­ler­de kad­ro aran­mak­sı­zın uy­gun ni­te­lik­li yer­li ve ya­ban­cı uy­ruk­lu söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­ra­bi­lir. Bun­la­ra öde­ne­cek üc­ret ve di­ğer ma­lî hak­lar Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) EÜ­AŞ ta­ra­fın­dan kö­mür tah­sis (rö­dö­vans) iha­le­si so­nu­cun­da kö­mür kul­la­nım hak­kı el­de ede­cek şir­ket­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak 1000 MW üze­ri güç­te yer­li kö­mür ya­kıt­lı elek­trik san­tral­la­rın­dan 2014 yı­lı so­nu­na ka­dar iş­let­me­ye gi­ren­le­rin üret­ti­ği elek­trik, pe­ra­ken­de ve top­tan sa­tış li­san­sı sa­hi­bi şir­ket­ler­ce bu Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re alı­nır.

(2) EÜ­AŞ ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak kö­mür tah­sis (rö­dö­vans) iha­le­sin­de is­tek­li­ler­ce, yıl­la­ra sa­rî ola­rak rö­dö­vans be­de­li ile on­beş yıl­lık sü­re için yıl­la­ra sa­rî ola­rak elek­trik ener­ji­si alım mik­tar­la­rı ve yıl­lık bi­rim elek­trik ener­ji­si sa­tış fi­yat­la­rı tek­lif edi­le­cek­tir.

(3) Bu iha­le­de se­çim, şart­na­me­de be­lir­le­ne­cek esas­lar da­hi­lin­de, tek­lif edi­le­cek yıl­lık üre­tim mik­tar­la­rı ile yıl­lık bi­rim elek­trik ener­ji­si sa­tış fi­yat­la­rı­nın çar­pı­mı so­nu­cu olu­şa­cak elek­trik alım be­del­le­ri­nin ön­ce­den sap­tan­mış be­lir­li bir is­kon­to had­di üze­rin­den iha­le­nin ya­pıl­dı­ğı ta­ri­he in­dir­gen­miş de­ğer­le­ri top­la­mı ile rö­dö­vans be­de­li­nin de­ğer­len­di­ril­me­si so­nu­cun­da ya­pı­lır.

Yü­rür­lük

MAD­DE 10- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 11- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.


 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi