Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
 

Enerji'ye Serbest Dolaşım
 
Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan enerjinin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
22.06.2007
Nusrat


Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ibraz edilemeyen bir ay içinde gelen enerjiye ilişkin orijinal fatura beyannamenin tescil tarihinden itibaren 45 gün içinde ibraz edilerek gümrük beyannamesine eklenecek. Gümrük Müsteşarlığı serbest dolaşıma girişe ilişkin gümrük genel tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına gümrük idaresince izin verildiği anımsatıldı.

Bir ay içinde gelecek eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi her ayın ilk iş günü tescil edilecek. Yükümlülerin kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idaresine sunmaları gerekiyor.

Eşyanın kıymetinin o ay için teslimi öngörülen ve sözleşmede yer alan miktar ve birim kıymet esas alınarak beyan edilmesi zorunlu kılınıyor.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ibraz edilemeyen bir ay içinde gelen eşyaya ilişkin orijinal fatura beyannamenin tescil tarihinden itibaren 45 gün içinde ibraz edilerek gümrük beyannamesine eklenecek.

VERGİLER KIYMET ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Tebliğ kapsamında tescil olunan beyannameye ilişkin vergiler beyan edilen kıymet üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilecek. Tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergiler nakit olarak teminata bağlanacak.

Fatura ibrazıyla ortaya çıkan miktar ve kıymet esas alınarak, fazla alındığı tespit edilen vergiler için iade işlemi yapılacak. Bir ay içinde gelen eşyanın ölçümü hat işleticisinden alınacak rapora istinaden yapılır. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilecek.

 
Resmi Gazetede Yayınlanan 22.06.2007 tarihli tebliğin tamamı aşağıdadır:

TEBLİĞ

             Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 6)

             Amaç ve Kapsam

             MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 40 ve 71 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 45, 139, 140 ve 143 üncü maddeleri kapsamında boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Tanımlar

             MADDE 2 - (1) Bu Tebliğde geçen;

             Müsteşarlık: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığını,

             Eşya: Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde bulunan eşyayı,

             Gümrük beyannamesi veya beyanname : Serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesini,

             Gümrük rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimini,

             Vergiler: Eşyanın ithalatında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri mali yükleri,

             Kamu Kuruluşu: Resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseseleri,

             İfade eder.

             Eşyanın Gümrüğe Sunumu

             MADDE 3 - (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına gümrük idaresince izin verilir.

             Beyan

             MADDE 4 - (1) Bir ay içinde gelecek eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi her ayın ilk iş günü tescil edilir. Yükümlülerin kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idaresine sunmaları gerekir. Eşyanın kıymetinin o ay için teslimi öngörülen ve sözleşmede yer alan miktar ve birim kıymet esas alınarak beyan edilmesi zorunludur. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ibraz edilemeyen bir ay içinde gelen eşyaya ilişkin orijinal fatura beyannamenin tescil tarihinden itibaren 45 gün içinde ibraz edilerek gümrük beyannamesine eklenir.

             (2) Bu Tebliğ uygulamasında Gümrük Yönetmeliğinin 136 ve 137 nci maddelerindeki genel ve özel koşullar aranmaz. Ancak bu genel ve özel koşulların aranmaması kişiye basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer uygulamaların kullanım hakkını vermez.

             (3) Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde, gümrük beyannamesi ekranından "BS-4" kodu seçilir.

             Vergilendirme

             MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamında tescil olunan beyannameye ilişkin vergiler beyan edilen kıymet üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergiler nakit olarak teminata bağlanır. Fatura ibrazıyla ortaya çıkan miktar ve kıymet esas alınarak, fazla alındığı tespit edilen vergiler için iade işlemi yapılır. Eksik alındığı anlaşılan vergiler için ise, Gümrük Kanununun 198 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak işlem yapılır.

             (2) Eşyayı serbest dolaşıma sokmak isteyen kamu kuruluşu ise, Gümrük Kanununun 207 nci maddesi hükmü dikkate alınarak nakit teminat dışında teminat kabulüne gümrük idaresi yetkilidir.

             Miktar Tespiti

             MADDE 6 - (1) Bir ay içinde gelen eşyanın ölçümü hat işleticisinden alınacak rapora istinaden yapılır. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilir.

             Yetki

             MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idarelerini belirlemeye ve bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak talimat vermeye, özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             Diğer hususlar

             MADDE 8 - (l) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Dış Ticaret Mevzuatı ile sair mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi