Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       

                                  

                                  TÜRKİYE 8. KALKINMA PLANI - ENERJİ

a) Mevcut Durum

2004 yılında sanayide yaşanan canlanma enerji tüketimine de yansımıştır. Sanayi yakıt ve elektrik kullanımındaki gelişmelere paralel olarak, 2004 yılında sanayi sektörü birincil enerji tüketiminde önceki yıla göre yüzde 8,1 oranında bir artış beklenmektedir. Tarım ve ulaştırma sektörlerinin enerji tüketimlerinin de 2003 yılına göre artacağı tahmin edilmektedir.

2004 yılında ülke ekonomisinin içinde bulunduğu istikrarlı büyüme sürecinin devamı neticesinde; 2004 yılı birincil enerji tüketiminin 2003 yılındaki 83,9 milyon ton petrol eşdeğerinden (MTEP) 87,9 MTEP'e ulaşması ve böylece kişi başına enerji tüketiminin 1.193 KEP (kilogram petrol eşdeğeri)'den 1.232 KEP'e yükselmesi beklenmektedir.

Geçmiş yıllarda düzenli bir artış sergileyen doğal gaz tüketimi, 2004 yılında gerilemiştir. 2004 yılı sonu itibarıyla, doğal gaz tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 1,6 oranında azalarak 19,1 MTEP'e düşmesi beklenmektedir. Bu düşüşün nedeni elektrik üretiminde doğal gazın hidrolikle ikame edilmesidir.

Son yıllarda yurt çapında olumlu seyreden yağışlar sonucu barajların su seviyelerinde kayda değer yükselmeler gözlenmiştir. Enerji üretiminde yerli kaynakların öncelikle kullanılması politikası çerçevesinde, barajların doluluk oranlarının yükselmesi hidrolik üretime olumlu yansımıştır. 2004 yılı hidrolik enerji üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 37,8 oranında bir artış olacağı tahmin edilmektedir.

Birincil enerji tüketimindeki artışa rağmen, birincil enerji üretim miktarında önemli bir artış beklenmemektedir. 2003 yılında 24,0 MTEP olan birincil enerji üretiminin, 2004 yılında 24,8 MTEP olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Birincil enerji tüketimindeki yüksek artışlara rağmen yerli üretimin hemen hemen aynı düzeylerde seyretmesi, ithalat bağımlılık oranını artırmaktadır. 2003 yılında yüzde 71,5 olarak gerçekleşen bu oranın 2004 yılında yüzde 71,8'e çıkması beklenmektedir.

2003 yılında 141,2 milyar kWh olarak gerçekleşen elektrik tüketiminin 2004 yılında yüzde 7,3 oranında bir büyüme ile 151,4 milyar kWh'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2003 yılında 2.006 kWh olarak gerçekleşen kişi başına elektrik tüketiminin ise 2004'de 2.122 kWh olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2003 yılı sonu itibarıyla 35.587 MW olan elektrik santralları toplam kurulu gücü, 2004 yılında yeni santralların ilavesiyle yüzde 4,6 oranında artarak 37.207 MW'a ulaşmıştır. Kurulu güçteki bu artış, talebin çok üzerinde bir arz imkanı sunmaktadır. Bu nedenle kapasitenin önemli bir bölümü atıl kalmaktadır. Toplam kurulu güçteki bu artış, Yap-İşlet kapsamında devreye alınan 770 MW kurulu güce sahip Ankara Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı, 360 MW'lık ilk ünitesi işletmeye alınan Afşin-Elbistan B ve 320 MW'lık Çan termik santralları ile Batman HES (3-4 üniteler)'den kaynaklanmaktadır.

2003 yılında 140,6 milyar kWh olarak gerçekleşen elektrik üretiminin, 2004 yılında yüzde 8,1 oranında artışla 152 milyar kWh'e yükseleceği tahmin edilmektedir. Elektrik üretiminde doğal gaz yakıtlı santrallar yüzde 38,8, hidrolik santrallar yüzde 32, linyit yakıtlı santrallar ise yüzde 14,5 oranında paya sahiptir.

Toplam elektrik üretimi içinde 2003 yılında yüzde 45,2'lik paya sahip olan doğal gaz, 2004 yılında yüzde 38,8 olması beklenen payı ile ciddi bir düşüş göstermiştir. Bu düşüşün nedeni hidrolik üretime ağırlık verilmiş olmasıdır.

2003 yılında 0,6 milyar kWh olarak gerçekleşen net elektrik ithalatı, 2004 yılında net ihracata dönüşmüş olup net ihracatın 0,6 milyar kWh olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durum, ana ithalat ülkesi olan Bulgaristan'ın sözleşme şartlarını yerine getirmemesinden ve ilk kez serbest piyasa faaliyetleri kapsamında Irak'a elektrik ihracatı yapılmasından kaynaklanmaktadır. 2004 yılında elektrik ihracatının 1,1 milyar kWh'e ulaşması beklenmektedir.

2005 yılında, birincil enerji ve elektrik enerjisi üretim ve tüketim değerlerinin hedef alınan ekonomik büyümeye paralel bir seyir takip etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede birincil enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 6,2 oranında artarak 93,3 MTEP'e, kişi başına birincil enerji tüketiminin ise yüzde 4,8 oranında bir artışla 1.291 KEP'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, enerji tüketimindeki artışın sürmesine rağmen enerji üretimindeki artışın düşük kalması beklenmektedir. 2004 yılında 24,7 MTEP olarak gerçekleştiği düşünülen birincil enerji üretiminin, 2005 yılında yüzde 7,5 artışla 26,6 MTEP'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Böylece, birincil enerji talebinin ithal kaynaklardan karşılanma oranının 2005 yılında yüzde 71,5'e düşmesi beklenmektedir.

2005 yılında artması beklenen birincil enerji tüketiminin hidrolik dışındaki bütün kaynakların tüketimindeki artışı da beraberinde getirmesi beklenmektedir. Oransal olarak en yüksek artışın yüzde 22,5 ile linyit tüketiminde görülmesi beklenmektedir. Hidrolikte ise yüzde 8,8 oranında bir azalma beklenmektedir.

2004 yılında 151,4 milyar kWh olarak gerçekleşmesi beklenen elektrik tüketiminin, 2005 yılında yüzde 7 oranında bir büyüme ile 162 milyar kWh'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2004 yılında 2.122 kWh olarak tahmin edilen kişi başına elektrik tüketiminin ise, 2005 yılında 2.241 kWh olması beklenmektedir.

2005 yılında elektrik santralları toplam kurulu gücü, yüzde 3,6 oranında bir artışla 38.552 MW'a ulaşacaktır. Elektrik üretiminin ise yüzde 7 artışla 162,6 milyar kWh'e ulaşması beklenmektedir. Elektrik üretiminde doğal gaz yakıtlı santralların yüzde 40,6, hidrolik santralların yüzde 27,3 ve linyit yakıtlı santralların yüzde 18,5'lik paylarla ilk sıraları alacağı tahmin edilmektedir.

2005 yılında doğal gaz yakıtlı santralların elektrik üretimindeki payında artış olacaktır.

Elektrik enerjisinde özel sektörün daha aktif katılımını temin için, elektrik enerjisi piyasasının serbestleştirilmesi yönünde, yasal çerçevede, önemli adımlar atılmıştır.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Henüz tamamlanmamış olan ve serbest piyasanın çalışması için önem arzeden Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Talep Tahminleri Yönetmeliği, Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği ve Ölçüm Yönetmeliğinin çıkarılmasına ilişkin hazırlıklar sürdürülmektedir.

Elektrik Piyasası Kanunu ile öngörülen rekabetçi serbest piyasa yapısının işlerlik kazanmasında ciddi bir ilerleme kaydedilememiş ve gelinen aşamada hedeflenen piyasa yapısına doğrudan bir geçişin zorluğu dikkate alınarak, belirli bir geçiş dönemini öngören Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak 17 Mart 2004 tarihinde yayımlanmıştır. Strateji Belgesi, nihai hedef olan serbest piyasanın oluşturulması için gerekli adımları tanımlamış ve bu adımların atılmasını bir takvime bağlamıştır. Belge uyarınca, elektrik dağıtım sisteminin 21 bölge olarak yeniden yapılandırılması, kamu elektrik üretim varlıklarının portföy üretim şirketleri olarak yapılandırılması, maliyet bazlı tarife uygulamasına geçilmesi, ancak ilk uygulama dönemi boyunca, ülke çapında aynı abone gruplarına eşit fiyatla satış yapılmasını sağlamak için fiyat eşitleme mekanizmasının kurulması, dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi işlemlerinin 2005-2006 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi, üretim varlıklarının özelleştirilmesi işlemlerinin piyasa yönetim sisteminin işler hale geleceği Temmuz 2006 tarihi itibarıyla başlatılması öngörülmektedir.

Strateji Belgesinde, geçiş döneminde herhangi bir arz sıkıntısının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, serbest piyasa yapısına geçiş için gerekli düzenlemeler yapılırken, ülkenin yakın dönemdeki enerji ihtiyacını riske etmeyen bir seviyede yatırımların sürdürülmesi de önem arz etmektedir. Bu yüzden, yatırım programı içinde yer alan ve tamamlandığında ülkenin elektrik üretimine büyük miktarda katkı sağlayacak olan projelerin normal seyrinde yürümesi için finansal tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Serbest piyasa düzenine geçişten önceki dönemde Yap-İşlet (Yİ), özellikle Yap-İşlet-Devret (YİD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) kapsamında yüksek tarifelerle bağlanan ve elektrik alım garantisi içeren sözleşmelerin, serbest işleyen bir piyasa düzenine aykırılık yarattığı görülmektedir. Bu sözleşmelerden dolayı, yeni sistemin esasını teşkil eden rekabet için gerekli olan müzakereye tabi serbest elektrik enerjisine yer kalmamaktadır. Söz konusu garantilere sahip santralların bir yandan piyasaya avantajlı biçimde girecekleri, bir yandan da sarmal maliyete neden olarak elektrik fiyatının artmasına yol açacakları düşünülmektedir. Enerji tarifelerini artıracak bu durumun, hem ekonominin lokomotifi olan ve Türkiye'deki elektrik fiyatlarının dış pazarlarda rekabeti zorlaştırdığını sık sık tekrar eden sanayi sektörünü, hem de dar gelirli vatandaşları zor bir duruma düşüreceği düşünülmektedir. 4628 sayılı Kanunda da piyasaya uyumlaştırılması öngörülen sözleşmelerin yeni sistemde sorunsuz yaşayabilmesi için devam eden sözleşme tadilatı çalışmaları tamamlanmalıdır.

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar


Enerji arz planlamasında, enerjinin zamanında, kesintisiz ve yeterli miktarda sağlanabilmesi, aynı zamanda arz maliyetinin olabilecek en düşük seviyede tutulması temel amaçtır.

Doğal gazın, Doğal Gaz Piyasası Kanunu doğrultusunda ve serbeştleştirme programı çerçevesinde şehiriçi dağıtım ihaleleri yoluyla elektrik dışı kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Yeniden yapılandırma çalışmaları sürerken ve enerji piyasası serbestleştirilirken, ülkede enerji açığı meydana gelmemesi için gerekli planlamalar yapılacak; yatırım, üretim ve işletme faaliyetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması için gereken tedbirler alınacaktır.

Elektrik üretim santrallarının ve dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi sırasında kamuya ek yük gelmemesine özen gösterilecektir. Özelleştirme uygulamalarının, özel kesimin sektöre çekilmesini sonraki süreçte de teşvik edecek şekilde sağlıklı bir anlayışla yapılmasına dikkat edilecektir.

Elektrik dağıtım sisteminde meydana gelen ve dünya ortalamalarının çok üstünde seyreden kayıp-kaçak oranlarında önemli bir azalma, elektrik faturalarının tahsilatında iyileşme hedeflenmektedir.

Elektriğin hem üretim, iletim ve dağıtımında, hem de nihai tüketiciler tarafından kullanımında enerji verimliliğini sağlamaya dönük tedbirlerin geliştirilmesine, bu alanda yapılacak yatırımların teşvik edilmesine önem ve öncelik verilecektir.

İklim değişikliğiyle ilgili uluslar arası eğilimler paralelinde sera gazı emisyonunu azaltıcı çevresel tedbirlere ağırlık verilmeye devam edilecek, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları desteklenecektir.
               ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİMİNDE DEĞİŞMELER

 

 

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

Birim

Gerçek.

Gerçek.

Gerçek.

Gerçek.

Gerçek.

Gerç.Tah.

Tahmin

BİRİNCİL ENERJİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÜRETİM

BTEP

26 320

27 621

26 159

24 884

23 956

24 750

26 617

TÜKETİM

BTEP

63 148

81 193

75 883

78 322

83 936

87 903

93 335

 Kişi Başına Tüketim

KEP

1 023

1 204

1 109

1 129

1 193

1 232

1 291

ELEKTRİK ENERJİSİ

 

 KURULU GÜÇ

MW

20 952

27 264

28 332

31 846

35 587

37 207

38 552

 Termik

MW

11 091

16 070

16 640

19 586

22 990

24 540

25 720

 Hidrolik

MW

9 861

11 194

11 692

12 260

12 597

12 667

12 832

 

 ÜRETİM

GWh

86 247

124 922

122 725

129 400

140 580

152 000

162 600

 Termik

GWh

50 706

94 010

98 653

95 668

105 190

103 240

118 150

 Hidrolik

GWh

35 541

30 912

24 072

33 732

35 390

48 760

44 450

 

 İTHALAT

GWh

-

3 786

4 579

3 588

1 158

500

500

 İHRACAT

GWh

696

413

433

435

587

1 100

1 100

 

 TÜKETİM

GWh

85 551

128 295

126 872

132 553

141 151

151 400

162 000

 Kişi Başına Tüketim

kWh

1 386

1 903

1 855

1 910

2 006

2 122

2 241

EP: Bin ton petrol eşdeğeri;
KEP: Kilogram petrol eşdeğeri;
GWh: Milyon kilovatsaat

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

Sektörün yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde, piyasa yapısına işlerlik kazandıracak gerekli ikincil düzenlemelerin ve yönetmeliklerin tamamlanmasına ağırlık verilecektir.

Strateji Belgesinde öngörülen adımlar kapsamında gerekli kurumsal yapılanmalar ve 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılacaktır.

      

 

     BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİ VE KAYNAKLARIN ORANLARI

 

2002

2003

2004

2005

 

Gerçekleşme

Gerçekleşme

Gerç.Tahmini

Tahmin

 

Miktar

Yüzde Dağılım

Miktar

Yüzde Dağılım

Miktar

Yüzde Dağılım

Miktar

Yüzde Dağılım

TİCARİ ENERJİ

72 348

92,4

78 188

93,2

82 253

93,6

87 685

93,9

 Taşkömürü

10 609

13,5

12 985

15,5

13 998

15,9

14 318

15,3

 Linyit

10 605

13,5

9 713

11,6

9 450

10,8

11 574

12,4

 Petrol Ürünleri

30 777

39,3

31 806

37,9

34 370

39,1

35 880

38,4

 Doğal Gaz

16 128

20,6

19 450

23,2

19 134

21,8

20 983

22,5

 Hidrolik Enerji

2 897

3,7

3 038

3,6

4 188

4,8

3 818

4,1

 Yenilenebilir Enerji

1 061

1,4

1 147

1,4

1 164

1,3

1 163

1,2

 Elektrik İthalatı (İhracatı)

271

0,3

49

0,1

(52)

(0,1)

(52)

(0,1)

GAYRİ-TİCARİ ENERJİ

5 974

7,6

5 748

6,8

5 650

6,4

5 650

6,1

 Odun (T)

4 684

6,0

4 497

5,4

4 400

5,0

4 400

4,7

 Hayvan ve Bitki Artıkları (T)

1 290

1,6

1 251

1,5

1 250

1,4

1 250

1,3

T O P L A M

78 322

100,0

83 936

100,0

87 903

100,0

93 335

100,0

 Kişi Başına Tüketim (KEP)

1 129

 

1 193

 

1 232

 

1 291

 

T: Tahmini               B irim: Ton eşdeğer petrol(TEP)

 

ELEKTRİK ENERJİSİNDE YAKIT CİNSLERİNE GÖRE KURULU GÜÇ, ÜRETİM KAPASİTESİ                               VE ÜRETİM DEĞERLERİ (Güç: Mw; Üretim: Gwh)

 

2003  Gerçekleşme

2004 Gerç.Tahmini

2005 Tahmin

 

Kurulu

Ortalama

Fiili

Kurulu

Ortalama

Fiili

Kurulu

Ortalama

Fiili

 

Güç

Üretim

Üretim

Güç

Üretim

Üretim

Güç

Üretim

Üretim

Taşkömürü

1 800 

12 360 

8 663 

1 800 

12 360 

11 500  

1 800 

12 360 

11 600 

Linyit

6 439 

39 923 

23 590 

7 119 

44 503 

22 000 

8 199 

51 523 

30 000 

Fuel-Oil

2 331 

13 987 

8 153 

2 331 

13 987 

8 660 

2 331 

13 987 

8 600 

Motorin, LPG, Nafta

402

2 211 

1 043 

402

2 211 

1 900 

402

2 211 

1 750 

Doğal Gaz

8 862 

62 035 

63 536 

9 732 

68 485 

59 000 

9 832 

69 185 

66 000 

Çok yakıtlı (1)

3 113 

18 677 

 

3 113 

18 677 

 

3 113 

18 677 

 

Biyogaz-atık

28

210

116

28

210

80

28

210

100

TERMİK

22 975 

149 403 

105 101 

24 525 

160 433 

103 140 

25 705 

168 153 

118 050 

HİDROLİK

12 578 

44 700 

35 329 

12 648 

44 871 

48 700 

12 813 

45 439 

44 400 

Jeotermal

15

110

89,0

15

110

100

15

110

100

Rüzgar

19

57

61,0

19

57

60

19

57

50

TOPLAM

35 587 

194 270 

140 580 

37 207 

205 471 

152 000 

38 552 

213 759 

162 600 

1:Fiili üretim yakıt oranlarına göre dağıtılmıştır.

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (m: gwh)

-

Taşkömürü

Linyit

Akaryakıt

Doğalgaz

Biyogaz-Atık
ve Diğer

TERMİK

HİDROLİK

Jeotermal Rüzgar

TOPLAM

-

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

1990

621

1,1

19 560

34,0

3 942

6,9

10 192

17,7

 -

 -

34 315

59,6

23 148

40,2

80

 -

57 543

100,0

1991

999

1,7

20 563

34,1

3 293

5,5

12 589

20,9

38

0,1

37 482

62,2

22 683

37,7

81

 -

60 246

100,0

1992

1 815

2,7

22 756

33,8

5 273

7,8

10 814

16,1

47

0,1

40 705

60,4

26 568

39,5

69

 -

67 342

100,0

1993

1 796

2,4

21 964

29,8

5 175

7,0

10 788

14,6

56

0,1

39 779

53,9

33 951

46,0

78

 -

73 808

100,0

1994

1 978

2,5

26 257

33,5

5 549

7,1

13 822

17,6

51

0,1

47 657

60,8

30 586

39,1

79

 -

78 322

100,0

1995

2 232

2,6

25 815

29,9

5 772

6,7

16 579

19,2

222

0,3

50 620

58,7

35 541

41,2

86

 -

86 247

100,0

1996

2 574

2,7

27 840

29,3

6 540

6,9

17 174

18,1

175

0,2

54 303

57,2

40 475

42,7

84

 -

94 862

100,0

1997

3 273

3,2

30 587

29,6

7 157

6,9

22 086

21,4

294

0,3

63 397

61,4

39 816

38,5

83

 -

103 296

100,0

1998

2 981

2,7

32 707

29,5

7 923

7,1

24 837

22,4

255

0,2

68 703

61,9

42 229

38,0

90

0,1

111 022

100,0

1999

3 123

2,7

33 908

29,1

8 080

6,9

36 345

31,2

205

0,2

81 661

70,1

34 677

29,8

102

0,1

116 440

100,0

2000

3 819

3,1

34 367

27,5

9 311

7,5

46 217

37,0

220

0,2

93 934

75,2

30 879

24,7

109

0,1

124 922

100,0

2001

4 046

3,3

34 372

28,0

10 366

8,4

49 549

40,4

230

0,2

98 563

80,3

24 010

19,6

152

0,1

122 725

100,0

2002

4 093

3,2

28 056

21,7

10 744

8,3

52 496

40,6

174

0,1

95 563

73,9

33 684

26,0

153

0,1

129 400

100,0

2003

8 663

6,2

23 590

16,8

9 196

6,5

63 536

45,2

116

0,1

105 101

74,8

35 329

25,1

150

0,1

140 580

100,0

2004

11 500

7,6

22 000

14,5

10 560

6,9

59 000

38,8

80

0,1

103 140

67,9

48 700

32,0

160

0,1

152 000

100,0

2005

11 600

7,1

30 000

18,5

10 350

6,4

66 000

40,6

100

0,1

118 050

72,6

44 400

27,3

150

0,1

162 600

100,0

ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN KULLANICI GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (GWh)

 

2003

2004

2005

 

Gerçekleşme

Gerçek.Tahmini

Tahmin

 

GWh

Pay (%)

GWh

Pay (%)

GWh

Pay (%)

Konutlar

29 400

20,8

32 500

21,5

34 000

21,0

Ticarethaneler

11 200

7,9

11 600

7,7

12 300

7,6

Resmi Daire

5 000

3,5

5 200

3,4

5 400

3,3

Genel Aydınlatma

 5 600

4,0

5 800

3,8

6 000

3,7

Sanayi

54 500

38,6

59 200

39,1

63 800

39,4

Diğer

8 400

6,0

8 700

5,7

9 100

5,6

NET TOPLAM

114 100

80,8

123 000

81,2

130 600

80,6

İç Tüketim ve Kayıp

27 051

19,2

28 400

18,8

31 400

19,4

BRÜT TOPLAM

141 151

100,0

151 400

100,0

162 000

100,0

Kişi Başına Net Tüketim (kWh)

1 622

 

1 724

 

1807

 

Kişi Başına Brüt Tüketim (kWh)

2 006

 

2 122

 

2241

 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi