Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE KAMUNUN ALACAĞI TEDBİRLER
  1.      ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİ VE VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER
Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu binalarda, ısı yalıtımını, ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemlerini, asansör ve aydınlatma sistemlerini; üretim tesislerinde ise, enerji kullanımını ilgilendiren tüm konuları kapsayan enerji etütleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün (EİE) internet sayfasında yayımlanan bilgiler ışığında yapılır. 
2.    BİNALARIN KULLANIMI SIRASINDAKİ UYGULAMALAR
Binalarda, enerji tüketiminin ve maliyetlerinin azaltılmasına yönelik aşağıdaki uygulamalar yapılır. Bu uygulamaların izlenmesinde, gerekli uyarıların yapılmasında, hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesinde, önlem önerilerinin hazırlanmasında ve kararlaştırılan önlemlerin yerine getirilmesinin koordinasyonunda, üst yönetime karşı sorumlu olacak şekilde, enerji yöneticisi görevlendirilir. Enerji yöneticisi eğitim ve sertifikalandırılması ile ilgili talepler EİE veya yetkilendirdiği kurumlar tarafından karşılanacaktır. Ayrıca EİE'nin Enerji Verimliliği Portalı üzerinden teknik destek sağlanacaktır.
Binalarda, enerji tüketiminin ve maliyetlerinin azaltılmasına yönelik aşağıdaki uygulamalar yapılır. Bu uygulamaların izlenmesinde, gerekli uyarıların yapılmasında, hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesinde, önlem önerilerinin hazırlanmasında ve kararlaştırılan önlemlerin yerine getirilmesinin koordinasyonunda, üst yönetime karşı sorumlu olacak şekilde, enerji yöneticisi görevlendirilir. Enerji yöneticisi eğitim ve sertifikalandırılması ile ilgili talepler EİE veya yetkilendirdiği kurumlar tarafından karşılanacaktır. Ayrıca EİE'nin Enerji Verimliliği Portalı üzerinden teknik destek sağlanacaktır.

2.1. Isı Enerjisi Kapsamındaki Uygulamalar

 • a)      İç hacim konfor sıcaklık değeri 22 0C'nin aşılmaması için; radyatörlerde sıcaklık ayarlı termostatik vana bulundurulur.
 • b)      Yeni alımlarda etiket sınıfı en az "A" olan klimalar seçilir, ayrıca invertörlü olanlar tercih edilir; soğutma sistemi ve klimalar dış ortam sıcaklığı 30 0C'nin altında iken soğutma amaçlı çalıştırılmaz ve iç ortam sıcaklığı 24 0C'ın altına inmeyecek şekilde ayarlanır.
 • c)      Radyatör arkalarına, alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilir; ısı akışını engellememek için radyatörlerin önleri ve üzerleri kapatılmaz.
 • d)      Pencerelerden hava sızıntılarını önlemek için, pencere contası vb. kullanılır.
 • e)      Tamamı kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan binaların ana girişlerinde, döner kapı veya çift kapı kullanılır. Çift kapıların biri kapanmadan diğerinin açılmaması sağlanır.
 • f)        Zorunlu haller dışında elektrik ile ısınma ve/veya sıcak su temini yapılmaz;  kişiye özel elektrikli ısıtma cihazı kullanılmaz.
 • g)      Her ısıtma sezonu öncesinde, ısıtma sistemlerinin bakım ve kontrolu, baca gazı ölçümlerine dayalı brülör ayarlarını da kapsayacak şekilde yapılır veya yaptırılır.

            2.2. Elektrik Enerjisi Kapsamındaki Uygulamalar

 • a)      Aydınlatmada; tuvalet, banyo ve benzeri kısa süreli kullanılan ve/veya çok sık açılıp kapanan yerler veya zorunlu haller dışında mevcut akkor flamanlı lambalar yerine floresan lambalar kullanılır. Floresan lambalarda B1 sınıfı manyetik balast veya enerji verimlilik indeks etiketine (EEI) sahip elektronik balast kullanılır.
 • b)      Kısa süreli kullanılan bölümlerin aydınlatılmasında, hareket, ısı veya ışığa duyarlı (mevcudiyet sensörü) kontrol sistemleri kullanılır.
 • c)      Aydınlatmada daha iyi verim alınması için lambaların önündeki ışık geçirgenliğini önemli ölçüde engelleyen armatürler yerine, yüksek yansıtıcılı armatürler kullanılır.
 • d)      İç aydınlatmada birden fazla armatür bulunan bina bölümlerinde, her bir armatür veya pencere önü gibi doğal ışıktan daha fazla yararlanan bölümler için uygun şekilde gruplandırma yapılarak ayrı ayrı elle kontrol veya otomatik gün ışığı kontrol sistemi kullanılır.
 • e)      Kültür ve tabiat varlıkları binaları hariç, resmi bayram günleri dışında dekoratif amaçlı dış aydınlatma yapılmaz.
 • f)        Bilgisayar, yazıcı, fotokopi ve benzeri elektrik enerjisi kullanan ekipmanların alımında, "Energy Star" işareti olması ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen asgari verimlilik kriterlerini sağlama şartı aranır. Bu cihazlar kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulur.
 • g)      Yeni yapılacak  olan veya yenilenen asansör sistemlerinde, verimi en az %85 olan elektrik motorları ve/veya değişken hız sürücüleri kullanılır.
 • 3.      AÇIK ALAN AYDINLATMALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Açık alan aydınlatmaları ile ilgili yeni uygulama/alımlarda aşağıdaki tedbirlere uyulur. Bu tedbirler elektrik enerjisi dağıtım şirketleri tarafından denetlenir.

 • a)      Yol aydınlatmalarında, Ek-1'de verilen kriterlere uyulur. Ancak, tablolarda verilen limitler çevreden kaynaklanan aydınlatmaların etkisi nedeniyle aşılabilir.
 • b)      Yol aydınlatmalarında;
 • 1)      Şehir içi yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatmalarının tamamında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılır.
 • c)      Park ve bahçe aydınlatmaları saat 24.00'den sonra %50 azaltılır.
 • d)      Reklam ve seyir amaçlı aydınlatmalarda tüp floresan lambalar kullanılır.
 • e)      Armatürler, sadece aydınlatılması istenen alanı aydınlatacak şekilde ve dış ortam koşullarına uygun tiplerden seçilir.
 • 4.      ULAŞIM İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
 • a)      Taşıtların kiralanmasında ve ihale yoluyla yapılan personel taşımasında; otobüsler için oniki yıldan ve diğer araçlar için beş yıldan küçük olma şartı aranır.
 • b)      Trafik yoğunluğu fazla olan şehirlerde, trafik yoğunluğunu azaltmak için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri gerektiğinde valilikler tarafından düzenlenebilir.
 • 5.      BİLİNÇLENDİRME UYGULAMALARI
 • a)      Enerji tüketiminin azaltılması için çalışanları bilinçlendirmek üzere hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenir. Çalışanlar, çalıştıkları yerlerin enerji tüketimi hakkında bilgilendirilir.
 • b)      Herkesin görebileceği yemekhane, konferans salonu, geçiş bölgeleri vb. yerlere; kullanılmayan lambaların söndürülmesine, elektrikli ev aletleri ve ampüllere yönelik verimlilik etiketlerinin tanıtılmasına, ofis cihazlarının kullanılmadığı durumlarda kapatılmasına yönelik afişler ve spotlar asılır.
 • c)      Büyükşehir belediyeleri, EİE ile koordineli olarak her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenmekte olan "Enerji Verimliliği Haftası" etkinlikleri ile eşzamanlı,  konferans, sergi, fuar ve yarışma gibi bilinçlendirme etkinlikleri yapar.
 • d)      Milli Eğitim Müdürlükleri her ilde, yılda en az bir defa olmak üzere, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik enerji verimliliği haftalarının düzenlenmesini sağlar.
 • e)      İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın öğretim kurumlarında kulüp çalışmalarında  ve öğrencilerin ders yılı  içerisinde hazırlayacakları ödev ve projelerde  enerji verimliliğiyle ilgili konulara yer verilir.
 • f)        Belediyeler, toplu taşım araçlarına ve bayramlarda bill-boardlara "EN-VER" afişleri astırır.
 • g)      Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans oyunlarında, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü pul, zarf, koli ve benzeri posta işlemlerinde  ve kamu kuruluşları yayımlarında "EN-VER" grafiklerine ve mesajlarına yer verilmesini sağlar.
 • 6.      KAMU İŞLETMELERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıkları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve mahallî idareler, işletmelerinde aşağıdaki tedbirleri alır.

 • a)      Kazanlarda; yanma kontrolu ve yanmanın optimizasyonu, ısı yalıtımı, ısı transfer yüzeylerinin temiz tutulması, atık ısıların kullanımı ve buhar kazanlarında kondens geri dönüşünün artırılması ve blöf kayıplarının azaltılması,
 • b)      Basınçlı hava sistemlerinde; kompresörlerin boşta çalışma sürelerinin asgariye indirilmesi, kompresöre giren havanın kuru, temiz ve soğuk olmasının sağlanması, kaçakların peryodik olarak kontrol edilmesi, çok kademeli ara soğutmalı kompresörler yerine tek kademeli kompresörlerin kullanılması,
 • c)      Isı enerjisi dağıtım sistemlerinde; boru sistemlerinin vana ve flanşları ile birlikte yalıtılması ve yalıtımın düzenli olarak kontrol edilmesi, dağıtımın olabilecek en düşük basınç ve sıcaklıkta yapılması, buhar kapanlarının düzenli kontrolu ve bakımı,
 • d)      Genel proses işlemlerinde, kullanılmayan elektrikli alet ve techizatların kapatılması, olabildiğince tam kapasitede çalışılması, 50 oC' nin üzerinde yüzey sıcaklığı olan yerlerin yalıtımının ekonomik olup olmadığının analiz edilmesi ve ekonomik açıdan geri ödeme süresi bir yıldan az olanların uygulanması, atık ısıların kullanılması,
 • e)      Kurutma proseslerinde; atık gazlardaki nem miktarının optimize edilmesi, ısı ile kurutma öncesi mekanik nem alma imkânlarının araştırılması, yalıtım, ısıtıcıların ve filtrelerin temiz tutulması, mümkün olan yerlerde havanın yeniden sirküle edilmesi, egzost gazlarının atık ısılarının kullanılması,
 • f)        Fırınlarda; yalıtım optimizasyonu ve sızdırmazlığın sağlanması, yanma için verilen fazla hava miktarının asgari olması, ışınım ve taşınım yoluyla ısı iletiminde etkinliğin artırılması, olabildiğince azami kapasitede yükleme yapılması, taşıyıcı olarak hafif malzemelerin kullanılması, atık ısıların değerlendirilmesi ve kesikli çalışan fırınlarda yükleme ve boşaltma için fırın kapılarının açık tutulma sürelerinin asgari düzeyde olması,
 • g)      Elektrik sistemlerinde; merkezi ve/veya lokal düzeyde güç kompanzasyonu yapılması, yükün değişken olduğu yerlerdeki elektrik motorlarında değişken hız sürücülerinin kullanılması, elektrik motorlarının ihtiyaca uygun kapasitede seçilmesi, kullanılmayan elektrikli ekipmanların kullanılmadıkları zamanlarda kapalı tutulması, elektrik tarifelerinin dikkatli izlenmesi ve anlaşma gücünün aşılmaması, puant yük durumunda devre dışı bırakılabilecek elektrikli ekipmanların belirlenmesi,
 • h)      İklimlendirme sistemlerinde; ısıtıcı bataryalarının ve filtrelerin temiz tutulması, kontrol dışı hava sızıntılarının azaltılması,
 • 7.      UYGULAMALARIN İZLENMESİ

Enerji tüketimine ve verimlilik arttırıcı uygulamalara ilişkin bilgiler, EİE'nin internet sayfasında yayımlanan formata uygun olarak, her yıl Mart ayı sonuna kadar EİE'ye gönderilir. EİE, kamu kurum ve kuruluşlarında yerinde inceleme yapabilir.

Enerji Verimliliği Kanunu ile teşkil edilen "Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu" bu Genelge kapsamına giren kurum ve kuruluşlardaki enerji tüketimlerini ve verimlilik arttırıcı uygulamaları değerlendirir, gelişimi ve tedbir önerilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderir ve yayımlar. DEVAMI >>
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi