Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
 

 

 

 

 

Enerji Verimliliği Kanunu
Kanun No: 5584

Kabul karihi: 22/02/2007

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı; ener­ji­nin et­kin kul­la­nıl­ma­sı, is­ra­fı­nın ön­len­me­si, ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si ve çev­re­nin ko­run­ma­sı için ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin kul­la­nı­mın­da ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­dır.

Kap­sam

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun; ener­ji­nin üre­tim, ile­tim, da­ğı­tım ve tü­ke­tim aşa­ma­la­rın­da, endüs­tri­yel iş­let­me­ler­de, bi­na­lar­da, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım şebe­ke­le­ri ile ula­şım­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na ve des­tek­len­me­si­ne, top­lum genelinde ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan yararlanılmasına yö­ne­lik uy­gu­la­na­cak usûl ve esas­la­rı kap­sar.

(2) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı ile özel­lik ve­ya görü­nüm­le­ri ka­bul edi­le­mez de­re­ce­de de­ği­şe­cek olan sa­na­yi alan­la­rın­da iş­let­me ve üre­tim faali­yet­le­ri yü­rü­tü­len, iba­det ye­ri ola­rak kul­la­nı­lan, plan­la­nan kul­la­nım sü­re­si iki yıl­dan az olan, yı­lın dört ayın­dan da­ha az kul­la­nı­lan, top­lam kul­la­nım ala­nı el­li met­re­ka­re­nin al­tın­da olan bi­na­lar, ko­ru­ma al­tın­da­ki bi­na ve­ya anıt­lar,  ta­rım­sal bi­na­lar ve atöl­ye­ler, bu Ka­nun kapsa­mı dı­şın­da­dır.

Ta­nım­lar

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da;

a) Ba­kan­lık: Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) Ge­nel Mü­dür­lük: Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nü,

c) Ku­rul: Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nu,

ç) Ka­mu ke­si­mi: Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek kuruluşla­rı, üni­ver­si­te­ler ve ma­hallî ida­re­le­ri,

d) Mes­lek oda­la­rı: Elek­trik ve ma­ki­na mü­hen­dis­le­ri oda­la­rı­nı,

e) Şir­ket: Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ile yap­tık­la­rı yet­ki­len­dir­me anlaş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re yet­ki bel­ge­si ve­ri­len ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­ni,

f) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar: Dü­zen­le­nen yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, eği­tim, yet­ki­len­dir­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, Ku­rul onayı ile yet­ki­len­di­ri­len mes­lek oda­la­rı ve üni­ver­si­te­le­ri,

g) TEP: Ton Eş­de­ğer Pet­ro­lü,

ğ) Atık: Kul­la­nıl­mış las­tik­ler, bo­ya ça­mur­la­rı, sol­vent­ler, plas­tik­ler, Çev­re ve Or­man Bakan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­kıt ola­rak kul­la­nıl­ma­sı uy­gun gö­rü­len atık yağ­lar ve di­ğer atık­la­rı,

h) Bi­na sa­hi­bi: Bi­na­nın ma­li­ki, var­sa in­ti­fa hak­kı sa­hi­bi, iki­si de yok­sa bi­na­ya ma­lik gi­bi ta­sar­ruf edeni,

ı) En­düs­tri­yel iş­let­me: Elek­trik üre­tim fa­ali­ye­ti gös­te­ren li­sans sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler dışındaki yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri bin TEP ve üze­ri olan, ti­ca­ret ve sa­na­yi oda­sı, ti­ca­ret oda­sı ve­ya sa­na­yi oda­sı­na bağ­lı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren ve her tür­lü mal üre­ti­mi ya­pan işletme­le­ri,

i) Ener­ji kim­lik bel­ge­si: As­garî ola­rak bi­na­nın ener­ji ih­ti­ya­cı ve ener­ji tü­ke­tim sınıflandırma­sı, ya­lı­tım özel­lik­le­ri ve ısıt­ma ve/ve­ya so­ğut­ma sis­tem­le­ri­nin ve­ri­mi ile il­gi­li bil­gi­le­ri içe­ren bel­ge­yi,

j) Ener­ji ve­rim­li­li­ği: Bi­na­lar­da ya­şam stan­dar­dı ve hiz­met ka­li­te­si­nin, en­düs­tri­yel işletmeler­de ise üre­tim ka­li­te­si ve mik­ta­rı­nın dü­şü­şü­ne yol aç­ma­dan ener­ji tü­ke­ti­mi­nin azaltılma­sı­nı,

k) Etüt: Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik im­kân­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için yapılan ve bil­gi top­la­ma, öl­çüm, de­ğer­len­dir­me ve ra­por­la­ma aşa­ma­la­rın­dan olu­şan çalışmaları,

l) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri: Ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­sun­da da­nış­man­lık, eği­tim, etüt ve uy­gu­la­ma hiz­met­le­ri­ni,

m) Ener­ji yo­ğun­lu­ğu: Bir bi­rim ha­sı­la üre­te­bil­mek için tü­ke­ti­len ener­ji mik­ta­rı­nı,

n) Ener­ji yö­ne­ti­ci­si ve ser­ti­fi­ka­sı: Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da ener­ji yö­ne­ti­mi ile il­gi­li fa­ali­yet­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek­le so­rum­lu ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na sa­hip ki­şi ile Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve­ya ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri için dü­zen­le­nen bel­ge­yi,

o) Ener­ji yö­ne­ti­mi: Ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak üzere yü­rü­tü­len eği­tim, etüt, öl­çüm, iz­le­me, plan­la­ma ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni,

ö) Ge­ri öde­me sü­re­si: En­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin mev­cut sis­tem­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­dık­la­rı ve­ya şir­ket­le­re ha­zır­lat­tık­la­rı pro­je­ler­de ih­ti­yaç du­yu­lan yatı­rım har­ca­ma­la­rı­nın pro­je­de ön­gö­rü­len ta­sar­ruf­lar­la ge­ri ka­za­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yan sü­re­yi,

p) Ko­je­ne­ras­yon: Isı ve elek­trik ve/ve­ya me­ka­nik ener­ji­nin ay­nı te­sis­te eş za­man­lı ola­rak üre­ti­mi­ni,

r) Uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı: Etüt ça­lış­ma­la­rı ile be­lir­le­nen ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nı gerçekleş­tir­mek ama­cıy­la şir­ket­le­rin yap­tık­la­rı an­laş­ma­yı,

s) Yak­ma te­sis­le­ri: Ya­kı­tın yan­dı­ğı yer ile bu ye­re bağ­lı par­ça­lar ve atık gaz ter­ti­bat­la­rı­nın dâhil ol­du­ğu ısı el­de edi­len te­sis­le­ri,

ş) Yet­ki bel­ge­si: Dü­zen­le­nen yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, üni­ver­si­te­le­re ve mes­lek oda­la­rı­na eği­tim, yet­ki­len­dir­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ku­rul ona­yı ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, şir­ket­le­re ise eği­tim, etüt, da­nış­man­lık ve uy­gu­la­ma faaliyetleri­ni yü­rüt­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lük, mes­lek oda­la­rı ve­ya üni­ver­si­te­ler ta­ra­fın­dan ve­ri­len bel­ge­yi,

ifa­de eder.

 

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Ku­rul ve Yet­ki­len­dir­me­ler

 

Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu

MAD­DE 4- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nın ül­ke ge­ne­lin­de tüm il­gi­li ku­ru­luş­lar nezdin­de et­kin ola­rak yü­rü­tül­me­si, so­nuç­la­rı­nın iz­len­me­si ve ko­or­di­nas­yo­nu ama­cıy­la Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu oluş­tu­ru­lur. Ku­rul­ca alı­nan ka­rar­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın ta­ki­bi ve sek­re­ter­lik hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lür.

(2) Ku­rul; Ba­kan­lı­ğın Ge­nel Mü­dür­lü­ğün il­gi­len­di­ril­di­ği müs­te­şar yar­dım­cı­sı başkanlığında, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Ba­yın­dır­lık ve İskan Ba­kan­lı­ğı, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Ba­kan­lık, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Düzen­le­me Ku­ru­mu, Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği, Tür­ki­ye Mü­hen­dis ve Mi­mar Oda­la­rı Bir­li­ği ve Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği­nin bi­rer üst dü­zey tem­sil­ci­sin­den olu­şur.

(3) Ku­ru­lun gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı şun­lar­dır:

a) Ulu­sal dü­zey­de ener­ji ve­rim­li­li­ği stra­te­ji­le­ri, plan­la­rı ve prog­ram­la­rı ha­zır­la­mak, bunların et­kin­li­ği­ni de­ğer­len­dir­mek, ge­rek­ti­ğin­de re­vi­ze edil­me­le­ri­ni, ye­ni ön­lem­le­rin alınması­nı ve uy­gu­lan­ma­sı­nı ko­or­di­ne et­mek.

b) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nı yön­len­dir­mek ve ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sın­da, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan mes­lek odala­rı­na ve üni­ver­si­te­le­re ve­ri­len yet­ki bel­ge­le­ri­ni onay­la­mak.

c) 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di ve 9 un­cu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin yap­tık­la­rı ve­ya şir­ket­le­re ha­zır­lat­tık­la­rı uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­ni, 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) bendi kap­sa­mın­da­ki gö­nül­lü an­laş­ma­la­rı onay­la­mak ve uy­gu­la­ma­nın so­nuç­la­rı­nı iz­le­mek.

ç) Ku­ru­la ve­ri­len gö­rev­ler kap­sa­mın­da ve ge­rek­li gör­dü­ğü hal­ler­de, gi­der­le­ri Ge­nel Müdür­lük büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın, üniversitelerin, özel sek­tö­rün ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile ge­çi­ci ih­ti­sas komisyon­la­rı oluş­tur­mak.

d) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın, şir­ket­le­rin, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek kuruluşlarının ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile her yıl Ka­sım ayın­da Ge­nel Müdürlük ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek da­nış­ma ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı­nın gün­de­mi­ni ve top­lan­tı­ya ka­tı­la­cak ku­ru­luş­la­rı be­lir­le­mek, top­lan­tı so­nuç de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ve ön­lem öne­ri­le­ri­ni onay­la­mak.

e) Her yıl Ocak ayı için­de yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı be­del­le­ri­ni belirlemek ve ya­yım­la­mak.

 (4) Ku­rul her yıl Mart, Ha­zi­ran, Ey­lül ve Ara­lık ay­la­rın­da ol­mak üze­re, dört kez ola­ğan ola­rak top­la­nır. Ay­rı­ca, Ku­rul Baş­ka­nı­nın ge­rek­li gör­me­si ha­lin­de, ya­pı­lan çağ­rı üze­ri­ne olağa­nüs­tü ola­rak da top­la­nır. Top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı için üç­te iki ço­ğun­luk ara­nır ve ka­rar­lar top­lan­tı­ya ka­tı­lan­la­rın oy çok­lu­ğu ile alı­nır. Oy­la­rın eşit ol­ma­sı ha­lin­de Baş­ka­nın oyu iki oy sa­yı­lır.

(5) Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re, her top­lan­tı gü­nü için, Ku­rul Baş­ka­nı ve üye­le­ri­ne, yıl­da dört­ten faz­la ol­ma­mak üze­re uh­de­sin­de ka­mu gö­re­vi bu­lu­nan­la­ra (2.000), uh­de­sin­de her­han­gi bir ka­mu gö­re­vi bu­lun­ma­yan­la­ra ise (3.000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da hu­zur hak­kı öde­nir.

Yet­ki­len­dir­me­ler

MAD­DE 5- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si­ne yö­ne­lik yet­ki­len­dir­me­ler ve bu kap­sam­da­ki fa­ali­yet­ler aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Yet­ki­len­dir­me­ler ve yet­ki bel­ge­si­ne iliş­kin iş­lem­ler şun­lar­dır:

1) Üni­ver­si­te­le­re ve mes­lek oda­la­rı­na uy­gu­la­ma­lı eği­tim ya­pa­bil­me­le­ri ve şir­ket­le­ri yetkilen­di­re­bil­me­le­ri için Ku­rul ona­yı ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yet­ki bel­ge­si ve­ri­lir. Bu bel­ge­ler bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler­de be­lir­le­nen usûl ve esas­la­ra ay­kı­rı bir du­rum olmadık­ça her beş yıl­da bir ye­ni­le­nir.Yet­ki bel­ge­si ye­ni­len­me­yen ku­rum­la­rın şir­ket­le­re verdik­le­ri yet­ki bel­ge­le­ri ile il­gi­li iş­lem­ler, sü­re­le­ri do­lun­ca­ya ka­dar Ge­nel Mü­dür­lük tarafından yü­rü­tü­lür.

2) Şir­ket­le­re  eği­tim, etüt, da­nış­man­lık ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lük ve/ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan yet­ki bel­ge­si ve­ri­lir. Bu bel­ge­ler bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler­de be­lir­le­nen usûl ve esas­la­ra ay­kı­rı bir du­rum ol­ma­dık­ça her üç yıl­da bir ye­ni­le­nir. Şir­ket­ler, yet­ki bel­ge­si be­de­li­nin ta­ma­mı­nı ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı be­de­li­nin yüz­de onun­dan faz­la ol­ma­mak kay­dıy­la Ku­rul ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen bö­lü­mü­nü yetki­len­dir­me an­laş­ma­sı yap­tık­la­rı ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şa öder.

b) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na duyurulur.

c) Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler ile bun­lar adı­na ha­re­ket eden gö­rev­li­le­ri, ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da el­de et­tik­le­ri ve müş­te­ri­le­ri­nin ticarî iliş­ki­le­ri­ne za­rar ve­re­cek ti­carî sır­la­rı giz­li tut­mak­la yü­küm­lü­dür. Bu sır­la­rı giz­li tutmakla yü­küm­lü olan­lar, gö­rev­le­rin­den ay­rıl­mış ol­sa­lar da­hi bu sır­la­rı ken­di men­fa­at­le­ri­ne ve baş­ka­la­rı­nın le­hi­ne kul­la­na­maz.

ç) Ge­nel Mü­dür­lük ve yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­le­cek fa­ali­yet­ler şunlardır:

1) Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar, şir­ket­le­re yet­ki bel­ge­si ve­rir, ener­ji yö­ne­ti­ci­si eği­ti­mi ve ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­tür.

2) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar yet­ki bel­ge­si ver­dik­le­ri şir­ket­le­rin fa­ali­yet­le­ri­ni iz­ler, bu Kanun ve bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe konulacak yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı­lık teş­kil eden hu­sus­la­rı otuz gün içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir.

3) Ge­nel Mü­dür­lük, te­le­viz­yon ve rad­yo ka­nal­la­rın­da ya­yın­lan­mak üze­re bi­linç­len­dir­me ve bil­gi­len­dir­me amaç­lı eği­tim prog­ram­la­rı, ya­rış­ma­lar, kı­sa sü­re­li film ve/ve­ya çiz­gi film­ler ha­zır­lar ve­ya ha­zır­lat­tı­rır.

4) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğe her yıl fa­ali­yet ra­po­ru su­nar.

d) Şir­ket­le­rin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

1) Eği­tim, ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, bi­na sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri ile  ara­la­rın­da ya­pı­lan hiz­met an­laş­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, etüt ve da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri yü­rüt­mek.

2) Ener­ji ve­rim­li­li­ği etüt ça­lış­ma­sı ile be­lir­le­dik­le­ri ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­yi ha­zır­la­mak.

3) Uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı kap­sa­mın­da­ki ta­di­lat­la­rı pro­je doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­tir­mek ve ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı­nı ga­ran­ti et­mek.

4) Yet­ki al­dık­la­rı ku­ru­ma her yıl fa­ali­yet ra­po­ru sun­mak.

e) Ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı kap­sa­mın­da ga­ran­ti et­ti­ği ta­ah­hü­dü­nü, uy­gu­la­ma ön­ce­si ve son­ra­sı ya­pa­ca­ğı öl­çüm­ler­le en­düs­tri­yel iş­let­me­nin ve yet­ki­len­di­ril­di­ği ku­ru­mun tem­sil­ci­le­ri hu­zu­run­da ka­nıt­la­ya­ma­yan şir­ket, yet­ki­len­di­ril­di­ği kurum ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den ilan edi­lir. En faz­la üç uy­gu­la­ma an­laş­ma­sın­da­ki taahhüdü­nü ye­ri­ne ge­ti­re­me­yen şir­ke­tin yet­ki bel­ge­si, bir yıl son­ra ye­ni­le­ne­bil­mek üze­re ip­tal edi­lir.

f) Şir­ket­le­rin uy­gu­la­ma an­laş­ma­la­rı kap­sa­mın­da öl­çüm­ler­le ka­nıt­la­dık­la­rı ta­sar­ruf miktarla­rı, yet­ki­len­di­ril­dik­le­ri ku­rum­lar ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den ilan edi­lir.

(2) Yet­ki bel­ge­si­nin ve­ril­me­si­ne, yet­ki­len­di­ri­le­cek ku­rum­lar­da ve şir­ket­ler­de ara­na­cak nite­lik­le­re, yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na iliş­kin hu­sus­lar ile bu mad­de kapsamın­da­ki yet­ki­len­dir­me­le­re, fa­ali­yet­le­re ve gö­rev­le­re iliş­kin usûl ve esas­lar Ba­kan­lık tara­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Eği­tim, Bi­linç­len­dir­me ve Uy­gu­la­ma­lar

Eği­tim ve bi­linç­len­dir­me

MAD­DE 6- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin et­kin­li­ği­ni ve ener­ji bi­lin­ci­ni ar­tır­mak ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de eği­tim ve bi­linç­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan usûl ve esas­lar çerçeve­sin­de;

1) Şir­ket­ler için Ge­nel Mü­dür­lük ve/ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan, ener­ji yöne­ti­ci­le­ri için Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler ta­ra­fın­dan teo­rik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim prog­ram­la­rı dü­zen­le­nir.

2) Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar, yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı yap­tık­la­rı şirket­le­rin eği­tim prog­ram­la­rı­na la­bo­ra­tu­var kul­la­nım des­te­ği sağ­lar.

b) Ener­ji ve ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li te­mel kav­ram­lar, Tür­ki­ye’nin ge­nel ener­ji du­ru­mu, ener­ji kay­nak­la­rı, ener­ji üre­tim tek­nik­le­ri, gün­lük ha­yat­ta ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı ile ik­lim de­ği­şik­li­ği ve çev­re­nin ko­run­ma­sın­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin öne­mi ko­nu­la­rın­da teo­rik ve pra­tik bil­gi­ler ve­ril­mek üze­re, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, as­ke­ri li­se­ler ile er-er­baş eği­tim mer­kez­le­rin­de ders ve eği­tim prog­ram­la­rı yü­rü­tü­lür; ör­gün ve yay­gın eği­tim ku­rum­la­rı­nın ders prog­ram­la­rın­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın hiz­met içi eği­tim­le­rin­de il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pı­lır.

c) Ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ka­mu­oyu­nun bilinçlendirilme­si­ne yö­ne­lik ya­pı­la­cak fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) Ulu­sal ve/ve­ya böl­ge­sel ya­yın ya­pan te­le­viz­yon ve rad­yo ka­nal­la­rı, Ge­nel Mü­dür­lük tara­fın­dan ha­zır­la­nan ve­ya ha­zır­lat­tı­rı­lan ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı ile il­gi­li eği­tim program­la­rı­nı, ya­rış­ma­la­rı, kı­sa sü­re­li film ve/ve­ya çiz­gi film­le­ri,  13/4/1994 ta­rih­li ve 3984 sa­yı­lı Rad­yo ve Te­le­viz­yon­la­rın Ku­ru­luş ve Ya­yın­la­rı Hak­kın­da Ka­nu­nun 31 in­ci mad­de­si gere­ğin­ce bi­linç­len­dir­me ve bil­gi­len­dir­me amaç­lı eği­tim prog­ram­la­rı kap­sa­mın­da, top­lam yayın sü­re­si ay­da as­garî otuz da­ki­ka­dan az ol­ma­mak üze­re 07:00 ila 23:00 sa­at­le­ri ara­sın­da ya­yın­lar.

2) Li­sans­la­rı kap­sa­mın­da elek­trik ve/ve­ya do­ğal gaz sa­tı­şı ya­pan tü­zel ki­şi­ler bir ön­ce­ki malî yı­la ait tü­ke­tim mik­ta­rı ve bu mik­ta­ra kar­şı­lık ge­len tü­ke­tim be­de­li­ni içe­ren ay­lık baz­da­ki bil­gi­le­ri in­ter­net or­ta­mın­da müş­te­ri­le­ri­nin bil­gi­si­ne su­nar.

3) Üre­ti­ci­ler ve it­ha­lat­çı­lar, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tes­pit ve ilan edi­len Türk­çe kul­la­nım ve ta­nıt­ma kı­la­vu­zu ile sa­tıl­mak zo­run­da olan ener­ji tü­ke­ten mal­la­rın kullanım kı­la­vuz­la­rın­da, ma­lın ener­ji tü­ke­ti­mi açı­sın­dan ve­rim­li kul­la­nı­mı ile il­gi­li bil­gi­le­re ay­rı bir bö­lüm­de yer ve­rir. Bu hük­mün uy­gu­lan­ma­sı Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan de­net­le­nir.

4) Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, mes­lek oda­la­rı ve Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği iş­bir­li­ği ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan her yıl Ocak ayı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­nir. Bu kapsamdaki et­kin­lik­le­rin ni­te­lik­le­ri Ku­rul ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

Uy­gu­la­ma­lar

MAD­DE 7- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar gerçekleş­ti­ri­lir.

a) Ener­ji yö­ne­ti­mi ile il­gi­li ola­rak yü­rü­tü­le­cek fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler, ça­lı­şan­la­rı ara­sın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­rir. Or­ga­ni­ze sana­yi böl­ge­le­rin­de, böl­ge­de­ki bin TEP’ten da­ha az ener­ji tü­ke­ti­mi bu­lu­nan en­düs­tri­yel işletme­le­re hiz­met ver­mek üze­re ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­ru­lur.

2) Top­lam in­şa­at ala­nı en az yir­mi­bin met­re­ka­re ve­ya yıl­lık ener­ji tü­ke­ti­mi beş­yüz TEP ve üze­ri olan ti­ca­rî bi­na­la­rın, hiz­met bi­na­la­rı­nın ve ka­mu ke­si­mi bi­na­la­rı­nın yö­ne­tim­le­ri, yönetim­le­rin bu­lun­ma­dı­ğı hal­ler­de bi­na sa­hip­le­ri, ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­rir ve­ya ener­ji yö­ne­ti­ci­le­rin­den hiz­met alır.

3) Ka­mu ke­si­mi dı­şın­da ka­lan ve yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri el­li­bin TEP ve üze­ri olan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de, ener­ji yö­ne­ti­ci­si­nin so­rum­lu­lu­ğun­da ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­ru­lur. Or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da ka­li­te yö­ne­tim bi­ri­mi bu­lu­nan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, bu bi­rim­le­ri­ni enerji yö­ne­tim bi­ri­mi ola­rak da gö­rev­len­di­re­bi­lir.

4) Ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri ile  ener­ji yö­ne­tim bi­rim­le­ri­nin gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı­na iliş­kin usûl ve esas­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir. Mil­li Eği­tim Bakan­lı­ğı­na bağ­lı okul­lar­da ise ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­lar, Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

b) İz­le­me, ana­liz ve pro­jek­si­yon ça­lış­ma­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak aşa­ğı­da­ki fa­ali­yet­ler yürütülür:

1) Ül­ke ge­ne­lin­de, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da­ki ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ge­li­şi­mi­ni böl­ge ve sek­tör ba­zın­da or­ta­ya ko­yan en­van­ter ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar yetkilendiril­miş ku­rum­la­rın iş­bir­li­ği ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, ka­mu ke­si­mi ile il­gi­li olarak ken­di tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni içe­ren yıl­lık ra­por­lar ise Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nır ve ya­yım­la­nır.

2) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ça­lış­tır­mak­la yü­küm­lü olan bi­na sa­hip­le­ri ve/ve­ya yö­ne­tim­le­ri is­te­nen bil­gi­le­ri, ka­mu ke­si­min­de ener­ji yö­ne­ti­ci­si ça­lış­tır­mak­la yü­küm­lü olan ku­rum ve ku­ru­luş­lar ise for­ma­tı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ener­ji tü­ke­tim bilgi­le­ri ve ken­di tes­pit­le­ri­ni içe­ren  ra­por­la­rı her yıl Mart ayı so­nu­na ka­dar Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve­rir. En­düs­tri­yel iş­let­me­ler, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ye­rin­de ya­pa­ca­ğı in­ce­le­me­le­re im­kân ta­nır.

c) Mer­kezî ısıt­ma sis­te­mi­ne sa­hip bi­na­lar­da, mer­kezî ve­ya lo­kal ısı ve­ya sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı ile ısın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­ta­rı­na bağ­lı ola­rak pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan sis­tem­ler kul­la­nı­lır. Bu­na ay­kı­rı ola­rak ha­zır­la­nan pro­je­ler il­gi­li mer­ci­ler­ce onay­lan­maz.

ç) Top­lam in­şa­at ala­nı yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen mes­ken amaç­lı kul­la­nı­lan bi­na­lar­da, ti­ca­rî bi­na­lar­da ve hiz­met bi­na­la­rın­da uy­gu­lan­mak üze­re mi­marî ta­sa­rım, ısıt­ma, so­ğut­ma, ısı yalıtımı, sı­cak su, elek­trik te­si­sa­tı ve ay­dın­lat­ma ko­nu­la­rın­da­ki norm­la­rı, stan­dart­la­rı, as­garî per­for­mans kri­ter­le­ri­ni, bil­gi top­la­ma ve kon­trol pro­se­dür­le­ri­ni kap­sa­yan bi­na­lar­da ener­ji perfor­man­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar,  Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü ve Ge­nel Mü­dür­lük ile müşte­re­ken ha­zır­la­na­rak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de il­gi­li ida­re ta­ra­fın­dan ya­pı kul­lan­ma iz­ni ve­ril­mez.

d) Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­li­ğe gö­re hazırla­nan ya­pı pro­je­le­ri kap­sa­mın­da ener­ji kim­lik bel­ge­si dü­zen­le­nir. Ener­ji kim­lik belgesinde bi­na­nın ener­ji ih­ti­ya­cı, ya­lı­tım özel­lik­le­ri, ısıt­ma ve/ve­ya so­ğut­ma sis­tem­le­ri­nin ve­ri­mi ve bi­na­nın ener­ji tü­ke­tim sı­nıf­lan­dır­ma­sı ile il­gi­li bil­gi­ler as­garî ola­rak bu­lun­du­ru­lur. Bel­ge­de bu­lun­du­rul­ma­sı ge­re­ken di­ğer bil­gi­ler ile bel­ge­nin ye­ni­len­me­si­ne ve mev­cut bi­na­lar da dâhil ol­mak üze­re uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usûl ve esas­lar, Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğın­ca yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir. Mü­ca­vir alan dı­şın­da ka­lan ve top­lam in­şa­at ala­nı bin met­re­ka­re­den az olan bi­na­lar için ener­ji kim­lik belgesi düzenlenmesi zo­run­lu de­ğil­dir.

e) Elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­ri ile ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na, ta­lep ta­ra­fı yö­ne­ti­mi­ne, ter­mik san­tral­le­rin atık ısı­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na, açık alan ay­dın­lat­ma­la­rı­na, bi­yo­ya­kıt ve hid­ro­jen gi­bi al­ter­na­tif ya­kıt kul­la­nı­mı­nın özen­di­ril­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

f) Ula­şım­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ile il­gi­li ola­rak; yurt için­de üre­ti­len araç­la­rın bi­rim ya­kıt tü­ke­tim­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si­ne, araç­lar­da ve­rim­li­lik stan­dart­la­rı­nın yük­sel­til­me­si­ne, top­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­na, ge­liş­miş tra­fik sin­ya­li­zas­yon sis­tem­le­ri­nin kurulmasına iliş­kin usûl ve esas­lar, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

g) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da ya­pı­lan etüt ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da, ak­re­di­te ol­muş ulu­sal ve­ya ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ka­lib­ras­yo­nu ya­pıl­mış ve eti­ket­len­miş ci­haz­la­rın kul­la­nıl­ma­sı zo­run­lu­dur.

ğ) Yak­ma te­sis­le­rin­de yer alan ka­zan­lar­dan, brü­lör­ler­den, kat ka­lo­ri­fe­ri ve kom­bi­ler­den Ge­nel Mü­dür­lük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen as­garî ve­rim­li­lik de­ğer­le­ri­ni sağ­la­ma­yan­la­rın sa­tı­şı­na izin ve­ril­mez.

h) Elek­trik mo­tor­la­rı­nın, kli­ma­la­rın, elek­trik­li ev alet­le­ri­nin ve am­pul­le­rin sınıflandırılması­na ve as­garî ve­rim­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­lar Ge­nel Müdürlük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe konula­cak yönet­me­lik­le dü­zen­le­nir ve as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma­yan­la­rın sa­tı­şı­na izin ve­ril­mez. Devamı >>>

 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi